Skip to main content

Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn MGL400M


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL400M

Version

1

Credits (ECTS)

45

Semester tution start

Høst

Number of semesters

2

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

  • Ha kunnskaper om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et selvstendig mastergradsprosjekt
  • Kunne vurdere og anvende teori og metoder som er relevant for oppgavens problemstilling

Ferdigheter

  • Kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt og dokumentere dette gjennom en masteroppgave
  • Kunne kritisk gjennomgå forskningslitteratur på feltet
  • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

  • Kunne kritisk vurdere kvalitet, gyldighet og relevans av egne og andres forskningsarbeider
  • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt
Innhold
Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid og den skal være profesjonsrettet og praksisorientert. Innholdet kan omfatte en empirisk undersøkelse eller kan være rent teoretisk. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ og/eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. I forbindelse med veiledning vil det bli arbeidet med en prosjektbeskrivelse og det kan bli tilbudt aktuelle metodeseminarer, samt eventuelle seminarer knyttet til databearbeiding.
Forkunnskapkrav
MGL2500 Spesialpedagogikk (5.-10. trinn)
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt, i tillegg til at studenten må ha bestått valgemne i spesialpedagogikk på grunnskolelærerutdanningen.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Masteroppgave 1/1 A - F

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000- 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging. Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.Masteroppgaven skrives på norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave

Muntlig presentasjon av masteroppgaven 20-30 minutter, godkjent/ikke godkjent. Hvis kandidaten må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)
Faglærer: Maya Dybvig Joner
Faglærer: Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby
Emneansvarlig: Stein Erik Solbø Ohna
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Faglærer: Karen Elizabeth Gilje Woie
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid
Emneevaluering
Emnet vurderes i henhold til kvalitetssystemet ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto