Skip to main content

Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn MGL410M


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL410M

Version

1

Credits (ECTS)

45

Semester tution start

Høst

Number of semesters

2

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

 En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • Ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
  • Kunne utarbeide og vurdere en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt
  • Kunne gjennomføre et forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende relevante metoder og teorier

Ferdigheter:

  • Kunne formulere forskningsspørsmål/problemstilling
  • Kunne gjennomgå forskningslitteratur på feltet og eventuelt bruke anerkjente forskningsmetoder for å samle inn datamateriale
  • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for: prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet
  • Kunne skrive en oppgave på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling
  • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse:

  • Ha kunnskaper om forskningsprosessen
  • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt
Innhold
Masteroppgaven er et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en mer empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, og eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.
Forkunnskapkrav
MGL2113 Matematikk 1 emne 1, MGL2114 Matematikk 1 emne 2, MGL2311 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn), MGL2312 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)

Bestått alle emner fra år 1 – 3 i M-GLU5-10 og 45 studiepoeng fra år 4, og ha eksamensrett i resterende 15 studiepoeng.

Ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3, samt minst en av de to praksisperiodene i år 4

Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt, i tillegg til at studenten må ha bestått fordypning i matematikk på grunnskolelærerutdanningen.

Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Masteroppgave 1/1 A - F

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000- 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging.Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.Masteroppgaven skal skrives på norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse, Muntlig presentasjon av masteroppgave

Følgende arbeidskrav inngår i emnet:

Prosjektbeskrivelse 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Muntlig presentasjon av masteroppgaven 20-30 minutter, godkjent/ikke godkjent. Hvis studenten må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Raymond Bjuland
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Faglærer: Reidar Mosvold
Arbeidsformer
Individuell veiledning, seminararbeid, forelesning, gruppearbeid
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto