Skip to main content

Matematiske metoder (5.-10.trinn) MGL4120

Emnet gir en fordypning i logiske resonnement og gyldige slutninger i matematikk. Emnet er ment som et fundament i matematisk tenkning, for videre studier innen matematikkdidaktikk på mastergradsnivå.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL4120

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studenten ha avansert kunnskap:

 • Om argumentasjonsformer og modeller relatert til ulike typer matematiske bevis
 • Om hvordan viten i matematikk utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter og påfølgende bevisføring

Ferdigheter

Etter endt studium skal studenten kunne:

 • Sette opp modeller og gi logisk gyldige argument innen matematikk
 • Sette seg inn i matematiske resonnement og verifisere de logiske argumentene

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studenten:

 • Kunne initiere og lede undersøkelser og eksperimenter som danner utgangspunkt for matematisk deduksjon
 • Se sammenhenger mellom håndtering av utfordringer tilknyttet undervisning og tilrettelegging for læring av matematikk i grunnskolen, og lærerens innsikt i matematisk tenkning.
 • Se nødvendige betingelser, og muligheter, for å utvikle teoretisk tenkning
Innhold

Dette emnet introduserer sentrale elementer relatert til det å kunne trekke slutninger i matematikk.

 • Matematisk språk og symbolbruk, begrepsdanning.
 • Mengdelære. Logikk
 • Formulering av matematiske utsagn, nødvendige og tilstrekkelige betingelser.
 • Betydningen av eksempler i vurdering av gyldigheten til matematiske utsagn.
 • Ulike metoder og former for matematiske bevis, herunder slike som visuelle, direkte, indirekte, ad absurdum, ved inspeksjon og induksjonsbevis.
 • Analyse og kritikk av presisjon i tekst.

Det er en målsetting at emnet i vesentlig grad skal undervises basert på problem og problemoppgaver. Studentene skal engasjeres i bevisføring som gir mening for dem, og som i hovedsak er relatert til matematiske tema som er familiære.

Forkunnskapkrav
MGL2113 Matematikk 1 emne 1, MGL2114 Matematikk 1 emne 2, MGL2311 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn), MGL2312 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)
60 studiepoeng i matematikk fra syklus 1. 
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
4 Arbeidskrav, Obligatorisk tilstedeværelse

Gjennom semesteret skal det leveres 4 arbeidskrav. Arbeidskravene vil ha karakter av skriftlig oppgaveløsning, og en muntlig presentasjon/diskusjon i fellesskap med medstudenter i etterkant av den skriftlige innlevering. Ett av disse arbeidskravene vil også inkludere å holde et foredrag.

Emnet har 70 % obligatorisk tilstedeværelse.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Cato Tveit
Studiekoordinator: Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Forelesning/undervisning, oppgaveregning, diskusjon, gruppearbeid. Det legges opp til at studentgruppen utgjør et læringsfellesskap.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto