Skip to main content

Studere matematikkundervisning MGL4122

Emnet fokuserer på matematikkundervisning og elevers læring i matematikk. Gjennom emnet får studentene som deltakere i et forskningsprosjekt innta et forskerblikk på matematikkundervisning og læring i matematikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL4122

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter kurset skal studenten:

  • ha inngående kunnskap om metoder for å studere matematikkundervisning
  • ha avansert kunnskap om ulike teorier om matematikkundervisning

Ferdigheter

Etter kurset skal studenten:

  • kunne anvende teorier om matematikkundervisning som deltakere i et forskningsprosjekt
  • kunne samle inn, bearbeide og analysere data for å undersøke relevante problemstillinger knyttet til læring og undervisning i matematikk
  • kunne utarbeide og begrunne et metodologisk og praktisk metodisk grunnlag for et selvstendig masterprosjekt
  • kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper, samt teoretiske rammeverk på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Etter kurset skal studenten:

  • kunne analysere relevante problemstillinger knyttet til matematikkdidaktikk som fagområde og forskningsfelt samt arbeid som matematikklærer
  • ha inngående kjennskap til forskningsprosessen i gjennomføringen av kvalitative og kvantitative undersøkelser 
Innhold
Emnet fokuserer på læring og undervisning av matematikk i skolen. Emnet gir innblikk i nyere teoretiske perspektiver på læring og undervisning av matematikk. Ulike teoretiske perspektiver på matematikkundervisning vil bli presentert og diskutert, og emnet vil også gi studentene kjennskap til ulike tilnærminger til å studere matematikkundervisning. Emnet er organisert rundt et forskningsprosjekt, og studentene vil dermed få praktisk erfaring med forskning på læring og undervisning i matematikk som deltakere i et forskningsprosjekt.
Forkunnskapkrav
MGL2113 Matematikk 1 emne 1, MGL2114 Matematikk 1 emne 2, MGL2311 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn), MGL2312 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)
Exam

Muntlig prøve/presentasjon og individuelt paper

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Muntlig prøve/presentasjon 1/2 30 Minutter A - F
Individuelt paper 1/2 A - F

Omfang på paper 8000 ord +/- 10%. Studentene gjennomfører et forskningsprosjekt som strekker seg gjennom hele semesteret og paperet er en del av dette prosjektetDen muntlige prøven/presentasjonen er på inntil 30 minutter.Begge vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet. Karakteren på paperet og muntlig eksamen teller begge 50% av totalkarakteren i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav, 70% obligatorisk oppmøte

Praktisk arbeid i tilslutning til forskningsprosjektet er obligatorisk (dette omfatter innsamling av data og transkripsjon).

Presentasjon og diskusjon av paper knyttet til forskningsprosjekt er obligatorisk. Det er obligatorisk frammøte på framlegg/presentasjoner

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Janne Fauskanger
Faglærer: Raymond Bjuland
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Emneansvarlig: Reidar Mosvold
Arbeidsformer
Det blir lagt opp til en kombinasjon av seminarer, workshops, praktisk arbeid og selvstudium i tilknytning til det forskningsprosjektet studentene deltar i gjennom kurset.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto