Skip to main content

Bærekraftig utvikling og folkehelse MGLT03

Emnet Bærekraftig utvikling og folkehelse (høst 3 år), er en av tre tverrfaglige temauker i studiet. I denne temauken skal studentene utdype kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra ulike fag i utdanningen med omsyn til bærekraft og folkehelse, relatert til både samfunn og natur. Den vanlige timeplanen løses opp denne uken og studentene følger obligatorisk undervisning etter en egen timeplan med nærmere spesifiserte arbeidsmåter og arbeidskrav.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGLT03

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Temauken skal gi forskningsbasert kunnskap om helse, klima, miljø og natur. Temauken skal også styrke studentenes kompetanse når det gjelder å støtte elevenes læring innenfor de samme tematikkene. Som del av utdanningens oppfølging av FNs bærekrafts-agenda, skal studentene utvikle kompetanse i helsefremmende, kulturelle og miljømessige aspekter knyttet til tematikker som folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling, sosial utjevning og internasjonal solidaritet.

Kunnskaper

Kandidaten

har tverrfaglig kunnskap om bærekraft, folkehelse og relaterte forhold som angår livsmestring, miljø, klima og relasjonen mennesker og øvrig natur.

har kunnskap om tverrfaglig undervisning som fremmer barn og ungdoms forståelse og handlingskompetanse når det gjelder helse og bærekraft.

Ferdigheter

kandidaten

kan utforske, diskutere og presentere tverrfaglig problemstillinger knyttet til bærekraft og folkehelse, problemstillinger som angår miljø, klima og relasjonen mellom mennesker og natur.

Generell kompetanse

Kandidaten

har en utdypet, tverrfaglig kompetanse for utforsking, diskusjon og forståelse av sentrale bærekrafts- og folkehelse-relaterte problemstillinger.

har en evne til å bevisstgjøre og støtte opp under elevenes engasjement, i undervisning om helse og bærekraft.

Innhold

Temauken Bærekraft og folkehelse tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats både fra den enkelte og fra samfunnet, lokalt, nasjonalt og globalt.

Studentene utvikler kompetanse knyttet til bærekraft og folkehelse gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag og på tvers av fag. Studentene skal få innsikt i utfordringer og dilemma. De skal diskutere miljø- og helse-utfordringer, og hva som kreves politisk og av den enkelte, for å møte utfordringene. Studentene skal diskutere hvilke innsikter og hvilke former for samarbeid som er egnet til å møte utfordringene, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser. Temauken skal bygge ut studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse innenfor bærekraft og folkehelse, som grunnlag for undervisning i grunnskoles ulike fag og tverrfaglig, jf. overordnet læreplan for grunnskolen (2.5.1 og 2.5.3).

Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Muntlig presentasjon 1/1 Godkjent - Ikke godkjent

Likeverdig deltaking i prosjektgruppe fram mot muntlig framlegg i gruppe, ca. 15 min.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80% obligatorisk tilstedeværelse

80 % obligatorisk undervisning. 

Tematikker fra denne uken kan videreføres i fagene i inneværende semester.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Magne Ivar Drangeid
Faglærer: Ellen Tjørnhom Bøe
Faglærer: Ingeborg Knævelsrud
Faglærer: Tord Austdal
Faglærer: Agnes Høigård Eriksen
Faglærer: Ole Kallelid
Faglærer: Atle Mjåtveit
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar, gruppearbeid, muntlige framlegg.
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram
Emneevaluering
I tråd med fakultetets retningslinjer for emne og programevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto