Skip to main content

Prosess og produksjon ENP100

Emnet er et innføringskurs i prosessering og produksjon av petroleum. Emnet omfatter tradisjonelle tema fra petroleumsproduksjon med fokus på reservoar og brønn, inkludert det man trenger fra reservoarteknikk og PVT. I tillegg kommer prosesserings- og reguleringsteknikk med fokus på plattform- eller landbaserte anlegg.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

ENP100

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført dette emnet skal kandidaten kunne:
  1. Analysere strømningsforhold i petroleumsreservoarer, produksjonsbrønner og plattformbaserte produksjonsanlegg ved hjelp av etablerte metoder for overslagsberegning, samt kunne redegjøre for grunnlaget for disse metodene og deres begrensninger.
  2. Bestemme produksjonsrater og trykkforhold for petroleumsbrønner basert på begrensede data med den nøyaktigheten de før nevnte overslagsmetodene tillater, (herunder identifisere behovet for kunstig løft.)
  3. Beregne egenskaper og fasesammensetninger for hydrokarbonblandinger ved hjelp av forenklede metoder.
  4. Beskrive prinsippene for enkle prosessreguleringssystemer.
  5. Redegjøre for hovedprinsippene for utvalgte metoder for brønnstimulering, løft og brønnvedlikehold under produksjon.
  6. Utføre laboratoriemålinger av ulike fluidegenskaper under veiledning, samt rapportere fra disse målingene.
Innhold
Produksjonssystemer, fluidegenskaper, strømning i reservoar, permeabilitet og formasjonsskade, strømning i rør (enfase) og brønn (flerfase), trykkgradient i rør/brønn, separasjon og dehydrering, faselikevekt og PVT, prosessregulering, brønnstimulering og vedlikehold, kunstig løft. Laboratorieøvelser.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Laboratorieøvelser
Laboratorieøvelsene er et obligatorisk arbeidskrav; adgang til eksamen betinger godkjenning av dette arbeidskravet.
Fagperson(er)
Laboratorieingeniør: Dagfinn Søndenaa Sleveland
Instituttleder: Øystein Arild
Emneansvarlig: Runar Bøe
Arbeidsformer
Forelesninger, regneøvinger, laboratorieøvelser: Forelesninger og øvinger 3 x 2 timer pr. uke i 13 uker. 8 laboratorieøvelser, estimert ca. 16 timer totalt inkl. rapportskriving.
Åpent for
Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Emneevaluering
Standrad UiS prosedyre
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Produksjon av olje og gass (PET200) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto