Skip to main content

Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold. MGL1200

PEL2 viderefører sentrale faglige tematikker fra PEL 1, men i dette emnet vil inkludering og mangfold få særlig oppmerksomhet. Kunnskap om enkeltelever, klassefellesskap, tilpasset opplæring, spesialundervisning og læringsmiljø vil stå sentralt. Her inngår også kunnskap om praktiske, skapende og estetiske læreprosesser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

MGL1200

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om barrierer for elevene på 1.-7. trinns deltakelse i læringsfellesskap og hvordan læreren kan arbeide for å redusere disse og støtte elevers læring
 • har kunnskap om sentrale prinsipp som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • har kunnskap om hvordan praktiske, skapende og estetiske dimensjoner har betydning for alle elevers læring
 • har kunnskap om hvordan skolen og lærerfellesskapet i samarbeid med aktuelle instanser kan møte barn som opplever vanskelige livssituasjoner.
 • har kunnskap om den norske skolen i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og fundamentalisme, samt skolens rolle når det gjelder samene og nasjonale minoriteter  
 • kjenner til sentrale religioner og sekulære livssyn i Norge og hvordan de kan prege individ og samfunn globalt og i Norge

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan redegjøre for og diskutere norsk og samisk skolehistorie og den betydningen utdanning og skole har i et demokratisk samfunn og i en globalisert verden
 • kan reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til å utøve god klasseledelse og utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene på 1.- 7. trinn
 • kan ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre  
 • kjenner til menneskerettigheter og barns rettigheter
 • kan diskutere og arbeide mot prinsippet om tilpasset opplæring i møte med skolens rammer for- og tilrettelegging av- spesialundervisning
 • kan kommentere sin egen profesjonelle utvikling mot det å bli lærer

Genrell kompetanse

Kandidaten:

 • har kunnskap om og kan drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold
 • kan kommunisere med elever og foresatte med ulik bakgrunn, verdier og tradisjoner om elevenes læring og utvikling og kan reflektere over mulige etiske aspekter ved slike samtaler
 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere egen og andres undervisning med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk
Innhold

OM FAGET PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP

Pedagogikk og elevkunnskap, ved Universitetet i Stavanger, er delt i to sykluser som til sammen utgjør 60 studiepoeng. PEL-fagets første 30 studiepoeng ligger på utdanningens første og andre semester, mens de siste 30 er lagt fjerde studieår. For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, utgjør emner knyttet til religion, livssyn og etikk en integrert modul i faget. For å følge opp rammeplanens føringer om profesjonsretting og progresjon og med det utvikling av studentenes profesjonskompetanse, er innholdet ordnet i henhold til tre faglig overordnende og gjennomgående begrepspar:

 • Læring - undervisning: PEL-faget skal være profesjonsrettet og utvikle studentenes forståelse av at lærerarbeidet blant annet innebærer å gjennomføre en undervisning som sikrer gode læringsprosesser for alle elevene.
 • Inkludering - mangfold: I Rammeplan for grunnskolelærerutdanningen er det understreket at studentene skal kvalifiseres for å tilpasse opplæringen til alle elevene. Av den grunn vil det å være lærer i en inkluderende skole preget av elevmangfold være en av de overordnede tematikkene i faget.
 • Profesjonsutvikling - profesjonsfelleskap: Lærerrollen er mangefasettert og i stadig forandring fordi lærerarbeidet endres i takt med samfunnet, i takt med myndighetenes krav til læreren og i takt med utviklingsprosesser i profesjonen. For å forberede studentene på at lærerarbeid innebærer deltakelse i profesjonsfellesskap på ulike nivå, vil de systematisk bli utfordret til å lære sammen med andre.

De overordnede begrepsparene skal danne grunnlag for utvikling av en profesjonskompetanse som bidrar til forutsetninger for å møte elevmangfold og mangfold i skolens profesjonsfellesskap. Begrepsparene vil vektlegges ulikt i de ulike emnene, og vil tidvis være naturlig integrert i hverandre. I pel 2 vektlegges særlig begrepsparet inkludering-mangfold. En slik orientering er og i samsvar med Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-07-860.  

Forkunnskapkrav
MGL1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Muntlig eksamen 1/1 20 Minutter A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Individuell muntlig eksamen på inntil 20 minutter som knyttes opp mot et av arbeidskravene og læringsutbytteformuleringene.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppeoppgave, Individuell fagtekst, Digital oppgave i gruppe, Individuell refleksjonsoppgave, Obligatorisk tilstedeværelse 70 %

Vilkår for å gå opp til eksamen: Godkjent arbeidskrav og obligatorisk undervisning

Arbeidskrav:

1. Gruppeoppgave. Vurdering godkjent/ikke godkjent

2. Individuell fagtekst. Vurdering godkjent/ikke godkjent

3. Digital oppgave i gruppe. Vurdering godkjent/ikke godkjent

4. Individuell refleksjonsoppgave knyttet til utvalgte læringsutbytteformuleringer i praksisemnet. Kommenteres av praksislærer, vurderes av faglærer PEL. Vurdering godkjent/ikke godkjent

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Obligatoriske undervisningsaktivitetar: I Pedagogikk og elevkunnskap 2 vil arbeidet med å analysere koplingen mellom teori og praksis fortsette. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser faglige begrep kan ha for arbeidet i skolen samt å oppsummere/kollektivt diskutere studentenes mer utforskende aktiviteter. Derfor vil minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen være påkrevd.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingunn Eikeland
Faglærer: Tanu Biswas
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Arbeidsmåtene fra forrige emne vil opprettholdes og utvikles. Progresjonen vil bli ivaretatt gjennom at studentene utfordres på mer selvstendige, analytiske og utforskende tilnærminger til innholdet.
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram
Emneevaluering
Emnet har fagutvalg der to studenter er representert. Det blir gjennomført tidligdialog hvert semester og sluttevaluering i henhold til kvalitetssystemet ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto