Skip to main content

Saktekster (1.-7.) MGL3126

Sentralt i emnet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon og i lærerutdanningen. Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv og teorier om literacy, skal studentene arbeide med et bredt utvalg tekster og teksttyper, med særlig blikk for tekster på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot. Emnet er rettet mot masterstudenter på grunnskolelærerutdanningen (IGIS) og masterstudenter i nordisk og lesevitenskap (IKS).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

MGL3126

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om saktekst som fenomen og saktekstens typologi- og uttrykksformer i ulike tekstkulturer, i offentligheten og i skolen
 • har inngående kunnskap om tekstteori og literacy-praksiser som involverer både tradisjonell papirtekst, multimodale tekster og digitale tekster og verktøy
 • har inngående kunnskap om hvilken plass saktekster har i læreplanen
 • har inngående kunnskap om metoder, forskningsdesign og forskning om saktekst og saktekstskriving, i og utenfor skolen

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan med vekt på saktekster planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning innenfor de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving, og begrunne relaterte fagdidaktiske valg
 • kan delta i literacy-relaterte diskusjoner om saktekstens plass i og utenfor skolen
 • kan veilede og motivere elever i mestringsbyggende og kritisk bevisstgjørende skriving av saktekster, ut fra elevens ulike behov og forutsetninger
 • kan vurdere sakpreget skriving, med vekt på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot
 • kan bruke akademisk skriving og literacy-relaterte forskningsmetoder i arbeidet med sakorienterte skrivepraksiser i og utenfor skolen
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning rundt saktekst og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan gjøre greie for sentrale perspektiver ved fenomenet saktekst, og teorier knyttet til feltet
 • kan reflektere over sakteksters form og funksjon i ulike tekstkulturer
 • kan reflektere over og ytre seg om fagdidaktiske utfordringer knyttet til literacy og elevers møte med saktekster
Innhold
Sentralt i emnet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon og i lærerutdanningen. Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv og teorier om literacy, skal studentene arbeide med et bredt utvalg tekster og teksttyper, med særlig blikk for tekster på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot. Studiet drøfter skriveteori, tekstteori og diskursteori knyttet til saktekster - både funksjonelle og litterære. Også perspektiv som kan problematisere en slik klassifisering blir diskutert, og utforsket gjennom studentens egen literacy-praksis og praksiserfaring. Spørsmål knyttet til teksters intensjon og kvalitet blir brukt som inngang til forståelse av saktekstens struktur og retorikk.
Forkunnskapkrav
MGL1120 Norsk trinn 1-4, MGL1220 Norsk trinn 5-7, MGL1320 Språk og litteratur i tid og rom, MGL1321 Skolens tekster med FoU-oppgave
MGL1120 1 Norsk trinn 1-4, MGL1220 1 Norsk trinn 5-7, MGL1320 1 Språk og litteratur i tid og rom, MGL1321 1 Skolens tekster med FoU-oppgave
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Semesteroppgave 1/1 A - F

Semesteroppgaven har valgfri målform og omfang på 7000 ord (+/- 10%). Individuell innlevering eller i gruppe (maks 3). Oppgaven kan bestå av ulike sjangre og modaliteter, men teksthandlingene må belyse oppgitt problemstilling på norskfaglige relevante måter. Oppgaveformulering blir utarbeidet i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal ta utgangspunkt i relevant pensum fra emnet og fra et særpensum på 50- 100 sider.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Pensumliste, Deltakelse i skrivegruppe, Obligatorisk frammøte (70%), Muntlig seminarinnlegg

1. Muntlig seminarinnlegg i gruppe: Ett muntlig seminarinnlegg på ca 30 min i gruppe. I innlegget skal norskdidaktiske problemstillinger knyttet til saktekst-relaterte literacy-praksiser drøftes. For grunnskolelærerstudentene skal arbeidskravet være profesjonsrelatert og rettet mot trinn i skolen som er relevante for studentens utdanning. Støtteark e.l. til presentasjonen skal sendes faglærer i forkant av presentasjonen.

2. Skriftlig innlevering av annotert pensumliste på 50-100 sider. Særpensumet skal være knyttet til semesteroppgaven. Studenter som skriver semesteroppgave sammen skal levere samme pensumliste.

3. Deltakelse i skrivegruppe tilknyttet semesteroppgaven. Veiledning av semesteroppgaven skjer i skrivegruppene.

4. 70% obligatorisk frammøte på forelesningene.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/ nytt opptak. Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), §2-8 nr. 3.

Fagperson(er)
Faglærer: Eli Flatekval
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar og gruppearbeid.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert i tråd med det gjeldende kvalitetssystemet for UiS
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Saktekster (1.-7.) (MGD3126) 15
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto