UCL University College

Har du lyst å reise på utveksling, men samtidig være i nærheten av Norge? Da kan Danmark være et godt alternativ for deg! University College Lillebælt (UCL) er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University College Lillebælt har 4 campuser: i Odense, Svendborg, Vejle og Jelling.

Universitetet i Stavanger har inngått to Erasmus+-avtaler med UCL. Den ene gjelder for det helsevitenskapelige fakultet (bachelor i sykepleie), og den andre for institutt for sosialfag på det samfunnsvitenskapelige fakultet (bachelor i sosialt arbeid og barnevern).

Sykepleie-studenter på praksisopphold vil være i Odense eller Vejle, og aktuelle fagområder for studenter som tar en bachelorgrad i sykepleie er: barn, barsel, kirurgi, medisin, eldre, psykiatri og hjemmesykepleie.

Studenter på bachelor i sosialt arbeid og barnevern kan ta praksis ved UCL. Her kan du finne informasjon om Socialrådgiver-utdannelsen på UCL.

Undervisningsspråk

Dansk.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Helsefag (sykepleie): 2 plasser. Sykepleiestudenter er plassert primært på campus Vejle som har praksisplasser på Vejle og Kolding sykehus samt nærliggende kommuner.

Sosialfag (barnevern og sosialt arbeid): 2 plasser

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: august - desember

Vårsemester: januar - juni

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS= 30 studiepoeng.

Bolig

University College Lillebælt er behjelpelig med å skaffe bolig til studentene.

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?