Strategi 2018-2023 for FILIORUM - senter for barnehageforskning

Visjon: Høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen!

Published Endret
Samfunnsoppdrag, visjon og verdier

Barn sitter på gulvet og ser mot et felles punkt. De holder armene over hodet og munnene deres er åpne, som om de synger.
FILIORUMs visjon: Høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen! Foto: Getty Images.

Samfunnsoppdrag: Utfordre det velkjente og utforske det ukjente.
Visjon: Drivkraft i kunnskapsutvikling og endring
Verdier: Uavhengig, involverende og skapende.
Dette er hentet fra Universitetet i Stavangers strategi perioden 2017-2020.

FILIORUM- Senter for barnehageforskning driver fremragende forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon, og er en attraktiv samarbeidspartner og premissleverandør for barnehagesektoren. FILIORUM arbeider for høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen, ved å skape gode vilkår for tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn.

Suksesskriterier fra Norges forskningsråd som ble vedlagt kontrakten danner grunnlaget for strategien.

Forskning

− FILIORUM skal drive nyskapende, praksisnær og relevant forskning som har betydning for barn i norske barnehager.
− FILIORUM skal drive forskning på et høyt internasjonalt nivå.
− FILIORUM skal markere seg internasjonalt som et anerkjent forskningsmiljø og skal innen 2023 vise seg eksellente innen forskning og formidling.
− FILIORUM skal ivareta et tverrfaglig og flermetodisk fokus.
− FILIORUM skal bli et nasjonal knutepunkt for barnehageforskning.

Anvendelse av forskning

− FILIORUM skal bidra til at forskningen er kjent og anvendt i barnehagelærerutdanningene og i barnehagesektoren.
− FILIORUM skal drive aktiv forskningskommunikasjon og skal med sin faglige stemme nå ut i barnehagesektoren og i samfunnsdebatten.
− FILIORUM skal sikre at forskningsaktiviteten er relevant gjennom aktivt samarbeid med praksisfeltet.

Internasjonalisering

− FILIORUM skal gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid med høyt kvalifiserte internasjonale forskere og forskningsmiljø sørge for at FILIORUM er med i forskningsfronten.
− FILIORUM skal tiltrekke seg internasjonale stipendiater og seniorforskere.
− FILIORUM skal bidra til å fremme at stipendiater og forskere har forskeropphold- og samarbeid ved internasjonale forskningsinstitusjoner.

Forskerutdanning og rekruttering

− FILIORUM skal bidra til at stipendiatene får et større faglig nettverk og deltar aktivt i pågående forskningsprosjekter.
− FILIORUM vil involvere masterstudenter i forskningsprosjekt- og samlinger for å sikre rekrutteringsgrunnlaget.
− FILIORUM skal samarbeide med enhetene om å rekruttere høyt kvalifisert personell til alle stillinger.
− FILIORUM skal bidra i relevante doktorgradskurs og samlinger.
− FILIORUM arbeider for å fremme kjønnsbalanse i ansettelsesprosesser.

Organiseringen

− FILIORUM sin ledelse skal ha stor faglig og administrativ selvstendighet.
− FILIORUM arbeider for et tett samarbeid mellom alle involverte partnere ved Universitetet i Stavanger.
− FILIORUM samarbeider med styret slik at intensjoner og planer blir fulgt.
− FILIORUM samarbeider med referansegruppen for å bidra til at forskningen er praksisrelevant.
− FILIORUM samarbeider med Scientific Board for å bidra til at forskningen er nyskapende.

Partnere og finansiering

− FILIORUM ivaretar og initierer samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.
− FILIORUM skal lede og delta i flere nye eksternt finansierte forskningsprosjekt blant annet EU og NFR.
− FILIORUM samarbeider med BARNkunne, vårt søstersenter på Høgskolen på Vestlandet.


Dette strategidokumentet danner grunnlaget for FILIORUMs handlingsplaner.