Matematisk metode for økonomer (BØK108)

Matematisk metode for økonomer er et introduksjonsemne på bachelor i økonomi og administrasjon. Emnet introduserer matematiske metoder som er nyttige verktøy for analytisk tenkning. Det vil hjelpe studentene med å utvikle problemløsningsstrategier som er anvendelig i en rekke økonomiske fag, for eksempel i finans, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK108

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er en innføring i matematisk metode anvendt på økonomiske problemstillinger. Her blir studentene først kjent med en rekke ulike funksjoner, så som lineære-, kvadratiske- og eksponentielle funksjoner. Deretter skal studentene lære om hvordan man kan analysere disse funksjonene, og ikke minst hvordan man kan finne ekstremalpunktene. Dette blir så knyttet til økonomiske eksempler, hvor studentene blant annet skal finne kostnadsoptimum, vinningsoptimum og nyttemaksimerende mengde. De lærer også å foreta optimalisering av funksjoner med to variabler og med en bibetingelse, noe som krever kunnskap om partiellderivasjon og klassifisering av stasjonære punkter. Rekker og finansmatematikk er den siste delen av emnet, og studentene blir blant annet kjent med summetegnet, rekker, renteregning, lån og annuiteter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne skal studentene ha kunnskap om:

Matematiske metoder som er nødvendig for å svare på ulike økonomiske spørsmål

Grunnleggende matematikk som algebra, brøkregning, prosentregning, potensregning og likningssystemer

Forskjellige funksjonsformer (lineære, kvadratiske, logaritmiske, eksponentielle etc.)

Hvordan funksjoner kan analyseres, deriblant hva det innebærer å se på funksjonenes grenseverdier og hva man

oppnår ved å derivere funksjoner

Marginalbetraktninger på økonomiske problemstillinger

Funksjoner med flere variabler, og hvordan man kan optimalisere slike funksjoner

Summetegnet, rekker, renteregning, ulike lånetyper, nåverdisberegninger og annuiteter i ulike økonomiske

sammenhenger

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene kunne:

Løse grunnleggende matematiske oppgaver

Regne med forskjellige funksjonsformer

Analysere ulike funksjoner, ved blant annet å påvise asymptoter, nullpunkter, skjæringspunkter og derivere

funksjonene for å finne ekstremalpunkter og vendepunkter

Bruke marginalbetraktninger til å analysere ulike økonomiske problemstillinger og påvise for eksempel

kostnadsoptimum, vinningsoptimum og nyttemaksimerende kvantum

Partiellderivere funksjoner med flere variabler, klassifisere stasjonære punkt og optimalisere funksjoner med

bibetingelser

Regne med summetegnet, rekker, renter, ulike lånetyper, annuiteter og nåverdier i ulike økonomiske sammenhenger

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er en klar fordel å ha R- eller S-matematikk fra videregående skole, men emnet er lagt opp slik at også de med P-matematikk fra videregående skole skal kunne gjennomføre det.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer A4-side med egne håndskrevne notater, Godkjent kalkulator,

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 50 % tilstedeværelse, 3 innleveringsoppgaver, hvorav minst 2 må leveres og bestås

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Læring i emnet skjer gjennom en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsningsseminar og selvstendig arbeid.

Det vil være 4-5 ukentlige timer med

forelesning. I tillegg vil studentassistenter veilede studenter med oppgaveløsning på ulike tidspunkt i løpet av uken.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk for økonomi og samfunnsfag (BØK135_3) 10
Matematikk for økonomer (BØK135_2) 10
Matematisk analyse (BØK135_1) 10
Matematikk for økonomer, Matematikk for økonomi og samfunnsfag ( BØK135_2 BØK135_3 ) 20

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto