Næringsutvikling og bærekraftig innovasjon (BØK224)

Vi lever i en tid med store globale utfordringer, som en stadig mer truende klimakrise, eldrebølge og geopolitiske spenninger. De globale megatrendene krever nytenkning og omstilling. Innovasjon er en forutsetning for omstilling og økonomisk vekst. For å lykkes i et moderne næringsliv må studentene kunne forstå hvordan de globale megatrendene påvirker bedriften og samfunnet, og hvordan man kan arbeide for å møte utfordringene gjennom nytenking og innovasjon. I dette kurset vil studentene få innsikt på hvilke måter innovasjon er et viktig strategisk verktøy for en bærekraftig utvikling både for en bedrift og samfunnet som helhet. Kurset gir innsikt i ulike former for innovasjon, viktige drivere for innovasjon og hvordan omgivelsene former og påvirker innovasjon og omstilling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK224

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Ved gjennomført emne vil studenten ha følgende læringsutbytte: Kunnskap Studenten har

  • inngående forståelse av betydningen av innovasjon for verdiskaping og bærekraftig utvikling
  • kjennskap til sentrale teorier og begreper innen forskningslitteraturen om innovasjon
  • Innsikt til å skille mellom ulike typer og drivere for innovasjon.
  • kjennskap til innovative bedrifter, organisasjoner og regioner

FerdigheterStudenten vil ha ferdigheter i:

  • anvende og kritisk reflektere over teorier og begreper til å foreslå innovative løsninger på aktuelle utfordringer
  • diskutere forskjellige strategier for å øke innovasjon og nyskaping i en bedrift og samfunnet som helhet
  • reflektere over innovasjons- og endringsprosesser i samsvar med etiske standarder og prinsipper

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeinnlevering

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Huiwen Gong

Faglærer:

Huiwen Gong

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Emnet vil bli organisert i en kombinasjon av forelesninger, gruppediskusjon/arbeid, seminarer og selvstudie. Det forventes at studentene møter til ukentlig undervisning og deltar aktivt i undervisningsopplegget. Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto