Mikroøkonomi (BØK265)

Dette er et introduksjonsemne i mikroøkonomi, som sammen med makroøkonomi utgjør fundamentet i samfunnsøkonomi (engelsk: "economics"). Gjennom dette emnet vil studentene bli kjent med sentrale mikroøkonomiske begreper, samt lære seg både tolkning og anvendelse av grunnleggende modeller innenfor konsumentteori, produksjonsteori, og likevektsdannelse i markedene for varer og tjenester i økonomien. Studentene vil bli kjent med grunnleggende modeller for markedssvikt og spillteori. Studentene vil også bli eksponert for sentrale begreper og modeller innen offentlig økonomi. Det integreres bærekrafttematikk og miljøøkonomi gjennom semesteret.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK265

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det konkrete innholdet og presentasjonsrekkefølgen kan variere noe fra semester til semester, men kjernen i emnet er sentrert rundt følgende temaer:

 • ressursbegrensninger
 • alternativkostnader
 • marginalanalyser
 • konsumentteori
 • produksjonsteori
 • markedslikevekter
 • monopol
 • eksternaliteter
 • skatt
 • kollektive goder
 • miljøøkonomi

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne skal studentene

 • kunne forklare sentrale begreper og ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse for de sentrale modeller og teorier faget bygger på.
 • evne å se kompleksiteten og omfanget av hva som styrer økonomisk adferd blant konsumenter og produsenter.
 • ha utviklet god kunnskap om hvordan formalisere økonomiske aktørers beslutninger, og økonomiske utfall i samfunnet.

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene

 • kunne benytte mikroøkonomisk teori til å analysere hva som driver økonomiske aktører i ulike situasjoner.
 • kunne bruke mikroøkonomisk teori til å analysere relevante problemstillinger i markeder med og uten fullkommen konkurranse.
 • kunne anvende teoretiske modeller og konsepter som grunnlag for å evaluere og utvikle både bedrifters og organisasjoners økonomiske beslutningsstrategier.
 • kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen de enkelte mikroøkonomiske teoriene eller modellene.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØK108 Matematisk metode for økonomer, BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Online test
Det gjennomføres en online test (flervalgsoppgaver) midt i semesteret. Alle studenter må få godkjent denne for å avlegge endelig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gorm Kipperberg

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Omlag 40 forelesningstimer og 15 timer med oppgavegjennomgang.

Det anbefales en samlet tidsbruk i faget på 300 timer i løpet av semesteret, fordelt som følger: 140 timer knyttet til forelesninger, 60 timer knyttet til oppgaveseminar, og 100 timer selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Mikroøkonomi (BØK105_1) 5
Offentlig økonomi (BØK270_1) 5
Mikroøkonomi (BHO250_2) 10
Markeds- og næringsøkonomi (BHO250_1) 10
Økonomisk analyse (BHO200_1) 5
Økonomi og marked (IND200_1) 5
Innføring i økonomi (IND100_1) 5
Mikroøkonomi, Innføring i økonomi ( BØK105_1 IND100_1 ) 10
Mikroøkonomi (BHO250_3) 10
Mikroøkonomi, Mikroøkonomi ( BHO250_2 BHO250_3 ) 20
Serviceøkonomi (BHO250_4) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto