Hopp til hovedinnhold

Mikroøkonomi BØK265

Dette er et introduksjonsemne i mikroøkonomi, som sammen med makroøkonomi utgjør fundamentet i samfunnsøkonomi (engelsk: "economics"). Gjennom dette emnet vil studentene bli kjent med sentrale mikroøkonomiske begreper, samt lære seg både tolkning og anvendelse av grunnleggende modeller innenfor konsumentteori, produksjonsteori, og likevektsdannelse i markedene for varer og tjenester i økonomien. Studentene vil bli kjent med grunnleggende modeller for markedssvikt og spillteori. Studentene vil også bli eksponert for sentrale begreper og modeller innen offentlig økonomi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØK265

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne skal studentene

 • kunne forklare sentrale begreper og ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse for de sentrale modeller og teorier faget bygger på.
 • evne å se kompleksiteten og omfanget av hva som styrer økonomisk adferd blant konsumenter og produsenter.
 • ha utviklet god kunnskap om hvordan formalisere økonomiske aktørers beslutninger, og økonomiske utfall i samfunnet.

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene

 • kunne benytte mikroøkonomisk teori til å analysere hva som driver økonomiske aktører i ulike situasjoner.
 • kunne bruke mikroøkonomisk teori til å analysere relevante problemstillinger i markeder med og uten fullkommen konkurranse.
 • kunne anvende teoretiske modeller og konsepter som grunnlag for å evaluere og utvikle både bedrifters og organisasjoners økonomiske beslutningsstrategier.
 • kunne identifisere ressursbegrensningene og nytte-/kostnadsavveiningene som blir foretatt ved økonomiske beslutninger.
 • kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen de enkelte mikroøkonomiske teoriene eller modellene.
Innhold
Det konkrete innholdet og presentasjonsrekkefølgen kan variere noe fra semester til semester, men kjernen i emnet er sentrert rundt følgende temaer:
 • ressursbegrensninger
 • alternativkostnader
 • marginalanalyser
 • konsumentteori
 • produksjonsteori
 • markedslikevekter
 • monopol
 • eksternaliteter
 • skatt
 • kollektive goder
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BØK104 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Online test
Det gjennomføres en online test (flervalgsoppgaver) midt i semesteret. Alle studenter må få godkjent denne for å avlegge endelig eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingeborg Caroline Foldøy Solli
Arbeidsformer

Omlag 40 forelesningstimer og 15 timer med oppgavegjennomgang.

Det anbefales en samlet tidsbruk i faget på 300 timer i løpet av semesteret, fordelt som følger: 140 timer knyttet til forelesninger, 60 timer knyttet til oppgaveseminar, og 100 timer selvstudium.

Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Mikroøkonomi (BØK105) 5
Offentlig økonomi (BØK270) 5
Mikroøkonomi (BHO250) 10
Markeds- og næringsøkonomi (BHO250) 10
Økonomisk analyse (BHO200) 5
Økonomi og marked (IND200) 5
Innføring i økonomi (IND100) 5
() 10
Mikroøkonomi (BHO250) 10
() 20
Serviceøkonomi (BHO250) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto