Driftsregnskap og økonomistyring (BØK301)

Dette emnet handler om å framskaffe og analysere relevant beslutningsinformasjon. Denne informasjonen må kommuniseres til ulike deler av organisasjonen, slik at man kan få tatt beslutninger. Disse beslutningene karakteriseres ved at bedriften skal nå sine klart definerte mål med minst mulig ressursbruk.

Driftsregnskap og økonomistyring er tett knyttet til fagområdene strategi, organisasjon, markedsføringsledelse, bærekraft og etikk.

Finansregnskapet er underlagt en rekke lover og regler. Bedriftene står imidlertid helt fritt til selv å bestemme hvordan man vil legge opp internregnskapet/driftsregnskapet og sine økonomiske styringssystemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK301

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnets første del omhandler kalkulasjonsprinsipper og metoder. Fokus er på normalkost og standardkostregnskapet.

Den andre delen dreier seg om bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Tema er lønnsomhetsanalyser, KRV (kostnad-resultat-volum) - analyser, relevante kostnader, prissetting og produktvalg.

Tredje del omhandler budsjettering, budsjettmål og kontroll. Hovedbudsjettene som det skal jobbes med, er resultat, likviditet og balanse.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at studenten skal:

Kunnskaper

 • ha kunnskap om økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten.
 • forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene.
 • ha kunnskaper om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, samt være i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse.
 • ha kunnskaper om nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll.

Ferdigheter:

 • kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kunne løse ulike beslutningsproblemer.
 • kunne utarbeide og analysere driftsregnskap basert på standard- og normalkostmodellen med utgangspunkt i et avgrenset tallmateriale.
 • kunne utføre kalkulasjon etter ulike metoder.
 • kunne utarbeide og analysere budsjettene for likviditet, resultat og balanse.
 • kunne gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser.
 • kunne gjennomføre lønnsomhetsanalyser
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØK107 Introduksjon til bedrift, organisasjon og ledelse, BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, BØK250 Markedsføring, BØK260 Corporate Finance
For at studenten skal kunne jobbe effektivt og få best mulig læringsutbytte er det en forutsetning at man behersker Excel.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent enkel kalkulator, Lovsamling,

Vurderingen i dette faget består av to deler - en gruppebasert og en individuell del.Den gruppebaserte vurderingen er karaktersetting av en rapport som utarbeides på bakgrunn av at gruppen har deltatt på gjennomføringen av et digitalt simuleringsprogram. Denne delen utgjør 40% av endelig karakter. Ingen kontemulighet.Den andre delen er en individuell skriftlig prøve på fire timer. Denne delen teller 60% av endelig karakter.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Emneansvarlig:

Ola Barkved

Arbeidsformer

Dette emnet er lagt opp med omvendt undervisning (flipped classroom).

Det er laget videopresentasjoner for de aller fleste temaene. Det forutsettes derfor at studenten har gjennomgått videoforelesningene og pensum og er godt forberedt til samlingene.

Samlingene vil bli brukt til en kort oppsummering og gjennomgang av pensum. Hoveddelene av samlingene vil bli brukt på oppgaveløsning, diskusjoner og gjennomgang av oppgaver. Det vil bli både praktisk oppgaveløsning og tid til individuell refleksjon. For at man skal ha utbytte av disse fellessamlingene kreves det derfor aktivt engasjement.

Dette skal gi studenten bedre forutsetninger for å kunne gjøre vurderinger, analyser og se mulige løsninger på problemstillinger.

Studentene vil bli delt inn i grupper som skal jobbe i det daglige og med den avsluttende rapporten.

Det vil kunne være gjesteforelesere fra næringslivet.

Det forventes at studenten legger ned 280 til 300 arbeidstimer i faget. Her er en indikasjon på hvordan disse timene kan fordeles:

Fellessamlinger: 40 timer. Forberedelse til fellessamlingene: 80 timer. Gruppearbeid: 100 timer. Selvstudier inklusiv løsning av oppgaver: 80 timer.

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto