Hopp til hovedinnhold

Strategisk human resource management (HRM) BØK400

En attraktiv arbeidsgiver ser på de ansatte som en viktig ressurs som kan utvikles. Beste praksis innenfor Human Resource Management (HRM) skal understøtte virksomhetens strategi og bygge på et prestasjonsledelsessystem. Prestasjonsledelse ses på som pågående prosesser der organisasjon og ledere identifiserer, måler og utvikler medarbeidernes prestasjoner og knytter prestasjonene til strategiske mål. Det innebærer å finne arbeidsformer som gjør det mulig å innfri i forhold til både virksomhetens og medarbeidernes mål og forventninger. Emnet bygger på evidensbasert ledelse og organisasjonsdesign gjennom å formidle og reflektere over hva forskning sier om systemer for rekruttering, ledelse og utvikling av menneskene i organisasjonen og deres arbeidsmiljø.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØK400

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført kurs skal studenten:

 • Kjenne til HRM-teori og hvordan HRM-praksiser er bundet sammen i et HRM-system
 • Kunne redegjøre for dilemma og utfordringer i HRM innenfor etikk, bærekraft og samfunnsansvar
 • Kjenne til sentrale teorier og perspektiver på motivasjon og hva som skaper trivsel og god helse i arbeidslivet
 • Kunne forklare hvordan digitalisering, teknologi og organisasjonsdesign påvirker arbeid og samhandling i en virksomhet
 • Kjenne til det norske trepartssamarbeidet og hvordan det er utformet på makro- og mikronivå
 • Kjenne de rettslige rammer for personalledelse

Ferdigheter:

 • Kunne utforme og bidra til å implementere HRM-politikk og -praksis for ulike virksomheter basert på interne og eksterne utfordringer
 • Kunne formidle HRM-politikk og -praksis til beslutningstakere og kolleger
 • Kunne utvikle tiltak for medvirkning, helsefremmende arbeidsplasser, redusert turnover og sykefravær, og økt trivsel
 • Kunne vurdere nytten av digitaliserte HRM-systemer
 • Kunne evaluere etablert HRM-politikk og -praksis
Innhold

Kurset legger vekt på at studentene skal forstå, formidle og anvende teori og metode innenfor SHRM.

Blant innholdet er:

 • Hva er HRM og SHRM??
 • Utforming av HRM- praksiser: Finnes en beste praksis HRM, og hva er beste tilpasning?
 • Hvordan legge til rette for deltakelse og medvirkning i arbeidslivet?
 • Rammer for- og personalledelse i et rettslig perspektiv
 • Hvordan skaffe arbeidskraft og kompetanse: Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet og konsekvenser for HRM
 • Hva bør ledere og HR-medarbeidere vite om motivasjon?
 • Utforming av jobbanalyser, jobbdesign og organisasjonsstrukturer
 • Hva er digitalisering av HRM og hvordan anvendes digitaliserte HRM-systemer?
 • Hvilke metoder for rekruttering og seleksjon bør en velge og hvordan vinne i kampen om talentene?
 • Prestasjonsledelse, prestasjonsmåling og belønning
 • Kompetanseutvikling, lederutvikling og karrieresystemer
 • Tiltak for helsefremmende arbeidsplasser, redusert sykefravær, mobbing og trakassering
 • Hvordan håndtere konflikter?
 • Etikk, bærekraft og virksomheters samfunnsansvar
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk kollokviedag

Bestått obligatorisk kollokviedag.

Det arrangeres to kollokviedager der faglærer vil veilede. Studentene danner grupper på 3-5 personer. Oppgavene tilsvarer dem man vil få til ordinær skriftlig eksamen. Gruppearbeidet skal gi trening i å lage et felles produkt basert på diskusjoner i gruppen. Gruppenes besvarelser blir evaluert og gitt tentative karakterer og en skriftlig tilbakemelding på sterke og svake sider ved besvarelsen. Arbeidet vil således gi god eksamenstrening. Det er obligatorisk at man deltar på en av de to gruppesamlingene. Det tillatt å delta på begge.

Fagperson(er)
Faglærer: Einar Kristoffer Brandsdal
Emneansvarlig: Aslaug Mikkelsen
Arbeidsformer

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, oppgaver og gruppearbeid. De oppsatte forelesningene vil være introduksjoner til ulike tema som studentene skal arbeide videre med gjennom selvstudier og gruppearbeid.

Forventet tidsbruk:
Forberedelser til forelesninger 12 x 4 timer = 48 timer
Forelesninger 12 x 4 timer = 48 timer
Gjennomgang av forelesninger 12 x 1 timer = 12 timer
Løsning av oppgaver 12 x 3 timer = 36 timer
Kollokviedager 2 x 8 timer = 16 timer
Selvstudium (pensum) 106 timer
Totalt 250 timer

Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto