Hopp til hovedinnhold

Videregående regnskap BØK435

Dette er det fjerde emnet i undervisningssekvensen i bedriftsøkonomisk analyse ved bachelorstudium i regnskap og revisjon. Emnet gjennomgår virksomhetsstyring og intern kontroll, ser på videregående emner innenfor bokføring og introduksjon til regnskap og budsjett i kommunesektoren. Emnet ser også på digitalisering og automatisering innen regnskapsyrket


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØK435

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal

 • ha inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper
 • ha grunnleggende innsikt i regnskapsregler for små foretak
 • kjenne til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • kunne avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering, for AS.
 • kjenne til regelverket for noter og årsberetning
 • kunne gjøre greie for intern kontroll
 • ha oversikt over den interne kontrollstrukturen
 • kunne gjøre greie for regnskapets kvalitetskrav
 • ha oversikt over regnskapsplikten etter bokføringsloven og forskriften
 • kunne redegjøre for kravene som stilles til ekstern regnskapsfører
 • kunne redegjøre for hovedtrekkene i kommunale og statlige regnskapssystemer
 • ha kjennskap til kommunale og statlige budsjettmodeller

Ferdigheter:

Studenten skal

 • kunne vurdere intern kontroll
 • kunne vurdere betydningen av et riktig regnskap
 • kunne vurdere faren for økonomiske misligheter og uregelmessigheter
 • kunne vurdere regnskapets kvalitetskrav
 • kunne vurdere og analysere komponentene i den interne kontrollen
 • kunne vurdere og analysere kontroll og sikkerhet i IT-baserte regnskapssystemer
 • kunne gjennomføre enkle regnskapsavslutninger med utgangspunkt i den kommunale og statlige modellen
 • kunne vurdere og analysere kommunale og statlige regnskap og budsjettframlegg

Generell kompetanse:

Studenten skal

 • kunne se emnet i en større sammenheng i en større regnskapsfaglig sammenheng
 • kunne planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe.
 • kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget  
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
Innhold
Innholdet i emnet er tredelt. Del 1 gir en introduksjon i regnskapsorganisering og internkontroll. Temaet knyttes opp mot de krav som stilles til regnskapssystem og dagens digitaliserings/automatiseringstrender. Del 2 er en videreføring fra tidligere kurs av praktiske problemstillinger knyttet til regnskapsføring og produksjon av regnskapsdata. Denne delen gir også en fordypning i innregning og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Hvordan regnskapet må innrettes for å tilfredsstille bokføringslovens krav er sentralt. I del tre gjennomgås hovedtrekkene i regnskaps- og budsjetteringssystemer som nyttes i kommuner og stat.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innleveringsoppgave og presentasjon
Detaljer om arbeidskrav (innleveringsoppgave og presentasjon for klassen) vil bli gitt på forelesning og lagt ut på Canvas. Arbeidskravene må være godkjent for å få adgang til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lars Atle Kjøde
Arbeidsformer

Fysiske forelesninger og videobaserte forelesninger. I tillegg legges det opp til seminarer hvor oppgaver/problemstillinger til hver enkelt del vil bli gjennomgått.

Justeringer i framdriftsplan, løsningsframlegg til øvingsoppgaver og øvrig støttemateriell blir fortløpende lagt ut på Canvas

Forventet arbeidsmengde 250-300 timer.

Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Videregående regnskap (BRE260) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto