Hopp til hovedinnhold

Videregående regnskap BØK435

Dette er det fjerde emnet i undervisningssekvensen i bedriftsøkonomisk analyse ved bachelorstudium i regnskap og revisjon. Emnet gjennomgår virksomhetsstyring og intern kontroll, ser på videregående emner innenfor bokføring og introduksjon til regnskap og budsjett i kommunesektoren. Emnet ser også på digitalisering og automatisering innen regnskapsyrket


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØK435

Vekting (SP)

10

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal

 • ha inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper
 • ha grunnleggende innsikt i regnskapsregler for små foretak
 • kjenne til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • kunne avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering, for AS.
 • kjenne til regelverket for noter og årsberetning
 • kunne gjøre greie for intern kontroll
 • ha oversikt over den interne kontrollstrukturen
 • kunne gjøre greie for regnskapets kvalitetskrav
 • ha oversikt over regnskapsplikten etter bokføringsloven og forskriften
 • kunne redegjøre for kravene som stilles til ekstern regnskapsfører
 • kunne redegjøre for hovedtrekkene i kommunale og statlige regnskapssystemer
 • ha kjennskap til kommunale og statlige budsjettmodeller

Ferdigheter:

Studenten skal

 • kunne vurdere intern kontroll
 • kunne vurdere betydningen av et riktig regnskap
 • kunne vurdere faren for økonomiske misligheter og uregelmessigheter
 • kunne vurdere regnskapets kvalitetskrav
 • kunne vurdere og analysere komponentene i den interne kontrollen
 • kunne vurdere og analysere kontroll og sikkerhet i IT-baserte regnskapssystemer
 • kunne gjennomføre enkle regnskapsavslutninger med utgangspunkt i den kommunale og statlige modellen
 • kunne vurdere og analysere kommunale og statlige regnskap og budsjettframlegg

Generell kompetanse:

Studenten skal

 • kunne se emnet i en større sammenheng i en større regnskapsfaglig sammenheng
 • kunne planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe.
 • kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget  
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
Innhold
Innholdet i emnet er tredelt. Del 1 gir en introduksjon i regnskapsorganisering og internkontroll. Temaet knyttes opp mot de krav som stilles til regnskapssystem og dagens digitaliserings/automatiseringstrender. Del 2 er en videreføring fra tidligere kurs av praktiske problemstillinger knyttet til regnskapsføring og produksjon av regnskapsdata. Denne delen gir også en fordypning i innregning og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Hvordan regnskapet må innrettes for å tilfredsstille bokføringslovens krav er sentralt. I del tre gjennomgås hovedtrekkene i regnskaps- og budsjetteringssystemer som nyttes i kommuner og stat.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innleveringsoppgave og presentasjon
Detaljer om arbeidskrav (innleveringsoppgave og presentasjon for klassen) vil bli gitt på forelesning og lagt ut på Canvas. Arbeidskravene må være godkjent for å få adgang til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lars Atle Kjøde
Arbeidsformer

Fysiske forelesninger og videobaserte forelesninger. I tillegg legges det opp til seminarer hvor oppgaver/problemstillinger til hver enkelt del vil bli gjennomgått.

Justeringer i framdriftsplan, løsningsframlegg til øvingsoppgaver og øvrig støttemateriell blir fortløpende lagt ut på Canvas

Forventet arbeidsmengde 250-300 timer.

Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Videregående regnskap (BRE260) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto