Hovedinstrument I - Jazz (BAM111J)

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer og støtteinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument og støtteinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM111J

Versjon

1

Vekting (Sp)

25

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill. 

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

  • Utvikle refleksjon og selvstendighet rundt det å bli fremtidig yrkesutøver på sitt hovedinstrument. 
  • Utvikle evne til musikalsk og kollegialt samarbeid 
  • Arbeide målrettet over tid 

Kunnskaper 

  • vise forståelse for musikalske forløp og formaspekter 
  • skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt hovedinstrument innenfor et visst spekter av stilretninger 
  • gjennom improvisasjon kunne uttrykke grunnleggende instrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskapning. 

Ferdigheter 

  • demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper 
  • utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner 
  • Kunne bruke didaktiske verktøy som lytting, imitasjon og transkripsjon i eget instrumentalt arbeid. 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - Jazz 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Eksamen er en avsluttende fremføring med et program på ca. 10 minutter i vårsemesteret. Eksamen i emne kan også avvikles i forbindelse med offentlig konsert, og i forbindelse med eksamen i emnet BAM112J (ensemble), etter avtale med hovedinstrumentlærer og emneansvarlig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100 % obligatorisk  fremmøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall prosjekter med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Avdelingsleder UK:

Jens Torolf Larsen

Emneansvarlig:

Thomas Eide Torstrup

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Emneansvarlig:

Simen Kiil Halvorsen

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument og støtteinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Det anbefales studenter å skrive øvingslogg. 

 Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas. 

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto