Ensemble I - Dirigering (BAM112D)

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning dirigering. Det gir en utfyllende kompetanse til emnet BAM111D Hovedinstrument Dirigering I.

Studentene skal gjennom emnet skaffe seg en begynnende innsikt i instrumentariet brukt i ensembler (særlig janitsjarkorps, brassband og orkester). De skal også tilegne seg en begynnende innsikt i instrumentasjonslære og kunne instrumentere på et godt praktisk nivå. Studentene skal opparbeide kunnskap og innsikt i relevant repertoar. Videre omhandler emnet kunnskap om intonasjon og akustisk teori. Det omhandler også den metodiske, pedagogiske, kommunikative og sosiale kompetansen en dirigent behøver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM112D

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal skaffe seg en begynnende innsikt i instrumentariet brukt i janitsjarkorps, brassband og orkester med tanke på klang, register, transponering, spillemetoder og andre særpreg, ha en en begynnende innsikt i instrumentasjonslære og kunne instrumentere på et enkelt praktisk nivå. For prøvearbeidet med intonasjon trenger man et kunnskapsgrunnlag om akustisk teori. Studentene skal opparbeide kunnskap og innsikt i relevant repertoar, for å kunne planlegge programmer på en god måte. En dirigent trenger pedagogisk, kommunikativ og sosial kompetanse. I et større perspektiv trenger studentene også å ha en begynnende innsikt i dirigentens rolle i musikklivet og dirigentens ansvar for å videreutvikle musikklivet, og må kunne reflektere kritisk omkring fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • har tilegnet seg en begynnende innsikt i psykologiske, sosiale, kommunikative og pedagogiske aspekter ved dirigentyrket, og har utviklet en god evne til selvrefleksjon
  • har en begynnende innsikt i fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Kunnskaper

  • har en begynnende kunnskap om og innsikt i janitsjar-, brassband- og orkester-instrumentariet
  • har en begynnende kunnskap om og innsikt i instrumentasjonsfaget, historisk og analytisk
  • har en begynnende kunnskap om og innsikt i relevant repertoar

Ferdigheter

  • kunne instrumentere på et enkelt praktisk nivå
  • kunne medvirke i dirigert ensemble med hoved- eller bi-instrument på en adekvat måte

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - ensemble / kammermusikk 1/1 15 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Mappen kan for eksempel bestå av følgende komponenter, som blir annonsert i løpet av studieåret:
• instrumentasjonsoppgave
• muntlig presentasjon i instrumentkunnskap
• skriftlig oppgave i repertoarkunnskap

Alle delene av mappen må være godkjent for å få samlet resultat i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning og obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bjarte Engeset

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Undervisningen i emnet foregår både som selvstudium, i individuelle timer og i klassetimer.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto