Hovedinstrument II - Dirigering (BAM121D)

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder når det gjelder sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelse.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. For dirigenter ligger også undervisning i sitt instrument i emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM121D

Versjon

2

Vekting (Sp)

25

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og praktisk dirigering. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. For dirigentstudenter består emnet av flere komponenter både i tilknytning til utøving som dirigent og som utøver på eget instrument. Dette gjelder for eksempel praktisk dirigering, partiturlesing, partituranalyse, memorering, dirigentteknikk og prøveteknikk. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

  • jobbe målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse 
  • utvikle refleksjon og selvstendighet rundt det å bli fremtidig yrkesutøver som dirigent og på sitt instrument
  • utvikle evne til musikalsk og kollegialt samarbeid

Kunnskaper 

  • vise forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter som er utdypet i forhold til ved avslutningen av BAM111D, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning  
  • ha oversikt over relevant repertoar innenfor et vidt spekter av stilarter 
  • ha opparbeidet kunnskap om prøvemetodikk 

Ferdigheter 

  • demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM111D
  • formidle stilistisk relevante interpretasjoner  
  • demonstrere god formidlingsevne, partiturkunnskap og dirigentteknikk  

Forkunnskapskrav

Bestått BAM111D Hovedinstrument I - dirigering.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - Dirigering 1/1 15 Minutter Bokstavkarakterer

Det gjennomføres en midtveisvurdering av studentens arbeid og progresjon i emnet. Avsluttende utøvende eksamen i vårsemesteret. Eksamen for dirigentstudenter er en avsluttende konsert med et repertoar på ca. 10-15 minutter der de dirigerer et ensemble, og framføring av et program på ca. 10 minutter på sitt instrument.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning, gjennomføring av utøvende semesterprøve til jul, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bjarte Engeset

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Dirigering: enetimer dirigering, dirigentseminar/fellestimer og egenstudier (partituranalyse m.m.).

Instrument: enetimer instrument og instrumentseminar.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto