Hovedinstrument II - Jazz (BAM121J)

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer og støtteinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen.    

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument og støtteinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium (eksempelvis piano i kombinasjon med orgel/synth). Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM121J

Versjon

2

Vekting (Sp)

25

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.        

Støtteinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene. Klaver og/eller trommer regnes som obligatoriske instrument. Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale å legge til andre former for supplerende instrumental/vokalundervisning.

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

 • Utvikle refleksjon og selvstendighet runst det å bli fremtidig yrkesutøver på sitt hovedinstrument
 • Kjenne til bruken av sitt støtteinstrument i samspill og som soloinstrument
 • Utvikle evne til musikalsk og kollegialt samarbeid
 • Arbeide målrettet over tid

Kunnskaper 

 • Vise forståelse for musikalske forløp og formaspekter
 •  Skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt hovedinstrument innenfor et visst spekter av stilretninger
 • Opparbeide en begynnende oversikt over repertoaret for støtteinstrumentet
 • Gjennom improvisasjon kunne uttrykke grunnleggende intrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskaping

Ferdigheter 

 • demonstrere tekniske og musikalske grunnkunnskaper
 • utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner
 • kunne bruke didaktiske verktøy som lytting, imitasjon og transkripsjon i eget intrumentalt arbeid

Forkunnskapskrav

Bestått BAM111J Hovedinstrument.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - Jazz 1/1 10 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Eksamen er en avsluttende fremføring med et program på ca. 10 minutter i vårsemestreret. Eksamen kan også avvikles i forbindelse med offentlig konsert, og i forbindelse med eksamen i emnet BAM122J (ensemble), etter avtale med hovedinstrumentlærer og emneansvarlig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk fremmøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav, og ha tilfredsstillende nivå og deltakelse på undervisning i støtteinstrument.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall prosjekter med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Simen Kiil Halvorsen

Emneansvarlig:

Thomas Eide Torstrup

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Avdelingsleder UK:

Jens Torolf Larsen

Faglærer:

Tor Yttredal

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument og støtteinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Det anbefales studenter å skrive øvingslogg. 

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas. 

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto