Hovedinstrument III - Dirigering (BAM131D)

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder når det gjelder sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. For dirigenter ligger også undervisning i sitt instrument i emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM131D

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og praktisk dirigering. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. For dirigentstudenter består emnet av flere komponenter både i tilknytning til utøving som dirigent og som utøver på eget instrument. Dette gjelder for eksempel praktisk dirigering, partiturlesing, partituranalyse, memorering, dirigentteknikk og prøveteknikk. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

 • jobbe målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse på en slik måte at det viser en utvikling i forhold til BAM121D
 • arbeide instrumentalt på en produktiv måte, både alene og i fellesskap med andre
 • ha utviklet en forståelse og følelse for samspillet mellom dirigent og ensemble. Dette gjelder både innsikt i hvordan dirigenten konkret påvirker ensemblet, men også innsikt i hvordan dirigenten kan inspirere, forsterke kommunikasjonslinjer mellom musikerne og underbygge og styrke ensemblets og musikernes egne musikalske initiativ og ideer.
 • ha innsikt i orkestermusikeres oppfatninger om dirigentens rolle og funksjon, og om hvordan orkestermusikere forholder seg til dirigenter på podiet.
 • ha innsikt i estetiske problemstillinger, historisk og filosofisk.

Kunnskaper

 • beherske et ganske bredt relevant repertoar for korps og orkester, inkludert verker med solist(er), kor m.m. innenfor et vidt spekter av stilarter. Repertoaret skal være utvidet i forhold BAM121D
 • beherske metoder for å kunne tilegne seg en analytisk forståelse av og innlevelse i et verks form, harmonikk, frasestruktur og instrumentasjon.
 • ha tilegnet seg ganske god forståelse og følelse for repertoarets ulike stilarter, ikke minst når det gjelder oppførelsespraksis og notasjonsstil, og evner også å tilegne seg videre innsikt i et konkret verks historiske kontekst.
 • kunne forholde seg kritisk til en notetekst, primærkilder og sekundærlitteratur.

Ferdigheter

 • demonstrere gode tekniske og musikalske ferdigheter og på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM121D
 • demonstrere en sikker, fleksibel og musikalsk preget dirigentteknikk.
 • demonstrere rytmisk sikkerhet og stabilitet
 • være i stand til å metodisk kunne memorere detaljene i et partitur slik at prøver og fremførelser kan gjennomføres uten at dirigenten må lese i partituret.
 • vise en forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter som er viderekommen i forhold til ved avslutningen av BAM121D, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning
 • ha utviklet en vilje til å forme musikken gjennom egne interpretatoriske ideer og kan formidle disse ideene til ensembler og publikum på en god måte. Graden av personlig uttrykk må være større enn ved avslutningen av BAM121
 • ha utviklet en evne til musikalsk innlevelse og spontanitet og kan formidle dette på en overbevisende måte.
 • ha tilegnet seg en viderekommen, konstruktiv, effektiv, kreativ og løsningsorientert prøveteknikk, bygget på forståelse for musikalske læringsprosesser.
 • kunne bruke sang som et verktøy i formidlingsprosessen, og har innsikt i grunnleggende stemmebruk.
 • ha utviklet et differensiert gehør som kan definere musikalske strukturer og forløp.
 • kunne identifisere en vesentlig del av intonasjonsproblematikken i et ensemble og metodisk lede arbeidet med å samordne intonasjon.

Forkunnskapskrav

BAM121D Dirigering II (Hovedinstrument II)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert - dirigering 1/1 15 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Avsluttende utøvende eksamen i høstsemesteret. Eksamen for dirigentstudenter er en avsluttende konsert med et repertoar på ca.10-15 minutter der de dirigerer et ensemble.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning og obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav, inkludert en framføring av et program på ca. 10 minutter på sitt instrument.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bjarte Engeset

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Dirigering: enetimer dirigering, dirigentseminar/fellestimer og egenstudier (partituranalyse m.m.).

Instrument: enetimer instrument og instrumentseminar.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto