Hovedinstrument III - Jazz (BAM131J)

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. 

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM131J

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill.  Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Studenten skal utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner. Gjennom lytting, imitasjon og transkripsjon går en i dybden i eget instruments historikk. Studenten skal gjennom improvisasjon kunne uttrykke grunnleggende instrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskapning.  Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter. 

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse

  • jobbe målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og forberedelse av repertoar, på en slik måte at det viser en utvikling i forhold til BAM121J 
  • på selvstendig grunnlag uttrykke seg gjennom improvisasjon og låtformidling basert på læringsutbytte fra BAM121J 

Kunnskaper

  • Ha dypere forståelse for musikalske forløp og formaspekter, som grunnlag for individuell tolkning 
  • ta tydelige selvstendige valg mht. repertoar og estetiske arbeidsområder 

Ferdigheter

  • demonstrere gode tekniske og musikalske ferdigheter på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM121J 
  • arbeide musikalsk på en produktiv måte, både alene og i fellesskap med andre 
  • demonstrere instrumentalt ulike kvalitative tilnærminger til gehørbasert musikkutøving på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM121J 

Forkunnskapskrav

Bestått BAM121J Hovedinstrument II.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studenten skal enten gjennomføre en utøvende fremføring, eller levere en mappe med lyd- og/eller videoopptak produsert i høstsemesteret på opptil 10 minutter effektiv spilletid, etter avtale med faglærer. Innholdet i mappen avtales med hovedinstrumentlærer og ensemblelærer. For studenter med utøvende veivalg er mappevurderingen felles med ensembleemnet (BAM4302J) og utvidet hovedinstrument (BAM4301J).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk fremmøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall prosjekter med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Simen Kiil Halvorsen

Emneansvarlig:

Thomas Eide Torstrup

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Avdelingsleder UK:

Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Det anbefales studenter å skrive øvingslogg. 

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas. 

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto