Hovedinstrument IV - Dirigering (BAM141D)

Emnet er det avsluttende emnet av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder til sine studenter. Det overordnede ansvaret for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. For dirigenter ligger også undervisning i sitt instrument i emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM141D

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og praktisk dirigering. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. For dirigentstudenter består emnet av flere komponenter både i tilknytning til utøving som dirigent og som utøver på eget instrument. Dette gjelder for eksempel praktisk dirigering, partiturlesing, partituranalyse, memorering, dirigentteknikk og prøveteknikk. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

 

Generell kompetanse 

 • kunne demonstrere en høynet stilistisk differensiert interpretasjonsevne og metoder som i større grad og mer effektivt fremmer egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse enn ved avslutningen av BAM131D
 • jobbe profesjonelt og målrettet over tid
 • på en profesjonell og produktiv måte arbeide både alene og i fellesskap med andre.
 • ha utviklet en god forståelse og følelse for samspillet mellom dirigent og ensemble. Dette gjelder både innsikt i hvordan dirigenten konkret påvirker ensemblet, men også innsikt i hvordan dirigenten kan inspirere, forsterke kommunikasjonslinjer mellom musikerne og underbygge og styrke ensemblets og musikernes egne musikalske initiativ og ideer.
 • ha en god innsikt i orkestermusikeres oppfatninger om dirigentens rolle og funksjon, og om hvordan orkestermusikere forholder seg til dirigenter på podiet.
 • ha en god innsikt i estetiske problemstillinger, historisk og filosofisk.

Kunnskaper 

 • beherske et omfattende og relevant repertoar for korps og orkester innenfor et vidt spekter av stilarter, inkludert verker med solist(er), kor m.m. Repertoaret skal være markant bredere enn ved avslutningen av BAM131D
 • beherske godt metoder for å kunne tilegne seg en analytisk forståelse av og innlevelse i et verks form, harmonikk, frasestruktur og instrumentasjon.
 • ha tilegnet seg god forståelse og følelse for repertoarets ulike stilarter, ikke minst når det gjelder oppførelsespraksis og notasjonsstil, og evner også å tilegne seg videre innsikt i et konkret verks historiske kontekst.
 • kunne forholde seg kritisk og selvstendig til en notetekst, primærkilder og sekundærlitteratur.

Ferdigheter 

 • demonstrere en avansert, sikker, fleksibel og musikalsk preget dirigentteknikk.
 • demonstrere en god rytmisk sikkerhet og stabilitet
 • være i stand til å metodisk kunne memorere detaljene i et partitur slik at prøver og fremførelser i i stor grad kan gjennomføres uten at dirigenten må lese i partituret.
 • vise en profesjonell forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning.  
 • ha utviklet en tydelig vilje til å forme musikken gjennom egne interpretatoriske ideer og kan formidle disse ideene til ensembler og publikum på en overbevisende måte. Graden av personlig uttrykk må være større enn ved avslutningen av BAM131D
 • ha utviklet en god evne til musikalsk innlevelse og spontanitet og kunne formidle dette på en overbevisende måte
 • ha tilegnet seg en avansert, konstruktiv, effektiv, kreativ og løsningsorientert prøveteknikk, bygget på forståelse for musikalske læringsprosesser.
 • kunne bruke sang som et verktøy i formidlingsprosessen, og ha god innsikt i grunnleggende stemmebruk.
 • ha utviklet et godt differensiert gehør som kan definere musikalske strukturer og forløp.
 • kunne identifisere intonasjonsproblematikk i et ensemble og metodisk og sikkert lede arbeidet med å samordne intonasjon.

Forkunnskapskrav

Bestått BAM131D Hovedinstrument III (+BAM4301D Utvidet hovedinstrument III ved utøvende veivalg).

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen -dirigering 1/1 35 Minutter Bokstavkarakterer

Det gjennomføres en midtveisvurdering av studentens arbeid og progresjon i emnet. Avsluttende utøvende eksamen i vårsemesteret.Eksamen for dirigentstudenter er en avsluttende konsert med et repertoar på ca. 35 minutter der de dirigerer et ensemble, og framføring av et program på ca. 10 minutter på sitt instrument.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning, gjennomføring av utøvende semesterprøve til jul, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bjarte Engeset

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student og hovedlærer følger opp emnet med en gjensidig signert oversikt over gjennomført undervisning som godkjennes av begge innen oppgitt frist på vårparten. Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Dirigering: enetimer dirigering, dirigentseminar/fellestimer og egenstudier (partituranalyse m.m.).

Instrument: enetimer instrument og instrumentseminar.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto