Hovedinstrument IV - Jazz (BAM141J)

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium (eksempelvis piano i kombinasjon med orgel/synth). Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM141J

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå når det gjelder repertoar, akkompagnement og samspill. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner, som lytting, imitasjon og transkripsjon. Gjennom improvisasjon kunne uttrykke instrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskapning. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • På produktiv måte arbeide instrumentalt både alene og i fellesskap med andre
  • på selvstendig grunnlag uttrykke seg gjennom improvisasjon og låtformidling basert på læringsutbytte fra BAM131

Kunnskaper

  • Ha dypere forståelse for musikalske forløp og formaspekter, som grunnlag for individuell tolkning på et høyt nivå
  • i utpreget grad ta selvstendige valg mht. til repertoar og estetiske arbeidsområder

Ferdigheter

  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en større grad av personlig uttrykk enn ved avslutningen av BAM131
  • jobbe målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og forberedelse av repertoar
  • demonstrere instrumentalt ulike kvalitative tilnærminger til gehørbasert musikkutøving på et tilnærmet profesjonelt nivå

Forkunnskapskrav

Bestått BAM131J Hovedinstrument III (+BAM4301J Utvidet hovedinstrument III ved utøvende veivalg).

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen -jazz/ improvisasjon 1/1 30 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Eksamen i BAM141J avvikles som en offentlig konsert med et program på inntil 30 minutter i vårsemesteret. Studenten skal skrive en refleksjonstekst som en del av forberedelsen til eksamen. Denne skal godkjennes av hovedinstrumentlærer og overleveres sensor innen oppsatt frist.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk fremmøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall prosjekter med aktiv deltakelse osv.).

Refleksjonsteksten samlet for de utøvende emnene i siste året av bacheloren skal leveres i Canvas innen annonsert frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Simen Kiil Halvorsen

Emneansvarlig:

Thomas Eide Torstrup

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Avdelingsleder UK:

Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto