Hovedinstrument IV - Klassisk (BAM141K)

Emnet er det avsluttende emnet av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM141K

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå når det gjelder repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter. Det vil gjøres tilpasninger av hovedinstrumentet relevante for de ulike veivalg, henholdsvis Utøvende eller PPU. Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill. 

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

 

Generell kompetanse 

  • kunne demonstrere en høynet stilistisk differensiert interpretasjonsevne, gode kunnskaper om sitt spesifikke instrument som klangmedium, og metoder som i større grad og mer effektivt fremmer egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse enn ved avslutningen av BAM131K 
  • jobbe profesjonelt og målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse 

Kunnskaper 

  • fremvise et markant bredere repertoar enn ved avslutningen av BAM131K

Ferdigheter 

  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en større grad av personlig uttrykk enn ved avslutningen av BAM131K
  • på en profesjonell og produktiv måte arbeide instrumentalt både alene og i fellesskap med andre 
  • vise en profesjonell forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning  

Forkunnskapskrav

Bestått BAM131K Hovedinstrument III (+BAM4301K Utvidet hovedinstrument III ved utøvende veivalg).

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen -klassisk 1/1 Bokstavkarakterer

Det gjennomføres en midtveisvurdering av studentens arbeid og progresjon i emnet. Avsluttende utøvende eksamen i vårsemesteret, med repertoar på ca. 35 minutter, avhengig av hovedinstrument. For kirkemusikk inngår også orgelimprovisasjon på mellom 5 og 10 minutter i tillegg.Gjenbruk av eksamensrepertoar fra BAM111K, BAM121K, BAM131K og BAM4301KD er ikke tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning, gjennomføring av utøvende semesterprøve til jul, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. 

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto