Musikkhistorie I - Jazz (BAM214J)

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og har berøringspunkt med BAM 214 klassisk ved at noen forelesningstemaer er felles .

Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen amerikansk jazzmusikk i det 20. århundre. Emnet skal bidra til en dypere forståelsen av egen utøving i en musikkhistorisk sammenheng. Emnet består av underemner knyttet til stilistiske epoker og sentrale stilskapere innen amerikansk jazzmusikk. Dens påvirkning fra andre musikktradisjoner og jazzmusikkens betydning for fremvekst av nye musikkuttrykk i det 20. århundre. Utover forelesninger vil emnet også inneholde en utøvende komponent der utdrag fra sentrale innspillinger fra de ulike stilepoker innstuderes og spilles. Det vil også inngå et kurs i folkemusikk på Ole Bull-akademiet på Voss og kurs i akademisk skriving.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM214J

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen amerikansk jazz i det tjuende århundre. Emnet vil dels presenteres gjennom blokkundervisning fremfor ukentlige forelesninger. Emnet vil utover forelesninger være basert på selvstudium. Emnet kan også være inkludert i fakultetets prosjektuker og seminarer. Emnet består underemner som musikkhistoriske stilepoker, en ukes kurs i folkemusikk og folkedans på Ole Bull-akademiet på Voss og kurs i akademisk skriving.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg

Generell kompetanse

 • Ha en grunnleggende forståelse og kjennskap til utviklingen av den amerikanske jazzmusikken, dens stilskapere og og de indre musikalske drivkreftene som definerer den. Kjenne dens betydning for den musikkhistoriske utvikling i det 20 århundre. Se dette i sammenheng med egen musikalsk identitet og egen kreativ prosess som utøver.
 • Grunnleggende kunnskaper om kildebruk og referanser i akademiske tekster
 • Kan skrive en selvstendig akademisk tekst

Kunnskaper

 • Kjenne til hovedlinjer i den amerikanske jazzmusikken.
 • Plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og annen teoretisk kunnskap i en historisk, estetisk og sosial sammenheng.
 • Ha en utøvende og praktisk kunnskapserfaring med de ulike stilretninger.
 • Forstå hvordan en akademisk tekst er bygget opp

Ferdigheter

 • Anvende musikkhistoriske perspektiver på ulike stiler og deres fremføringstradisjon
 • Omsette i praksis ulike innfallsvinkler og innganger til jazzimprovisasjon, basert på historiekunnskap, refleksjon og utøving.
 • Kan lese og analysere faglige tekster

Forkunnskapskrav

Faglige kvalifikasjoner godkjent ved opptak til studieprogrammet

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bestått/ Ikke bestått Alle

Emnet vurderes med en 3-dagers skriftlig hjemmeeksamen i Inspera på våren. 1500 ord (+-10%). Alle hjelpemidler tillatt. Kandidatene må ha vist tilfredsstillende oppmøte i undervisningen samt bestått resultat i obligatoriske innleveringer, for at emnet som helhet skal bestås.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:

 • Mappe med godkjente arbeider fra delemner, som leveres til fortløpende og med endelig godkjenning innen 15. mai.
 • Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80 % fremmøte.
 • Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tor Yttredal

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Gruppe/klasseundervisning som blokkundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er organisert etter emner. Samspill. Det oppfordres til individuelt arbeid alternerende med kollokviearbeid. Studentpresentasjoner er særlig aktuelle i enkelte emner.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto