Sats- og hørelære I (BAM215)

Emnet tar for seg de gehørmessige og teoretiske aspektene ved utøving og komponering av musikk, samt skjæringspunktene mellom disse. Hovedmålene for faget er at studenten skal styrke sin tonale og rytmiske orienteringsevne i praksis, forstå bedre hva han/hun hører i et musikkteoretisk perspektiv, og bygge en fast kobling mellom musikalsk notasjon og musikk som lyd.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM215

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studenten skal utvikle sitt gehør og sin musikalske uttrykksevne gjennom auditiv trening og bevisstgjøring knyttet til musikkens grunnparametere: klang - rytmikk - harmonikk - melodikk. Emnet omfatter innføring i dur- moll-tonalitet ved hjelp av analysesystemer som trinnanalyse, funksjonsanalyse og besifring. Faget vektlegger at studenten behersker kursets innhold både skriftlig og gehørsmessig. Innhold og repertoar vil variere mellom studieretningene jazz og klassisk.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

 • Utvide forståelsen for sammenhengen mellom notasjon og klingende musikk
 • Ha en overordnet forståelse for prinsipper knyttet til funksjonsharmonikk og satslære
 • Øke sin gehørmessige trygghet og referansespekter til understøttelse i musikalsk utøving og komponering

Kunnskaper

 • Demonstrere musikalsk forestillingsevne både visuelt og auditivt og kunne gjenkjenne og identifisere musikalske formforløp
 • Lese og skrive notasjon av tonal musikk
 • Danne seg oversikt over, og gjengi rytmemønstre, og taktarter, samt polyrytmikk
 • Anvende analyseverktøy som utdyper forståelse for form og musikalske forløp

Ferdigheter

 • Vise en sikker tonal forankring i arbeid med melodiske og harmoniske oppgaver innen tonal musikk
 • Beherske grunnleggende dur- og moll-tonalitet (inkludert gehør, notasjon og bladlesing)
 • Beherske grunnleggende analysesystemer
 • Mestre grunnleggende prinsipper for polyfonisk og homofonisk sats
 • Vise en trygg rytmisk selvstendighet som rommer noen stiler, taktarter og polyrytmiske fenomen
 • Kjenne til grunnleggende arrangerings- og komposisjonsteknikker

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Mappen består av oppgavene som gis i løpet av studieåret som arbeidskrav. Alle delene av mappen må samles i én PDF-fil og må være bestått for å bestå emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøtekrav undervisning, Obligatoriske øvinger

Et nærmere bestemt antall skriftlige og muntlige godkjente oppgaver som fastsettes i samråd med faglærere. Detaljene vil bli publisert på Canvas.

Undervisning i emnet er obligatorisk. For å bli vurdert må studenten ha minst 80 % fremmøte. Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Esa Olavi Lilja

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse. Faget krever stor grad av selvstendig arbeid. Arbeidsformene vil variere noe mellom studieretningene jazz og klassisk. Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto