Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk (BAM224KD)

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM214KD Musikkhistorie og utøverkunnskap. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske studier. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM224KD

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det vil bli lagt vekt på utvalgte tematiske konkretiseringer av historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk. Valg av emner/temaer vil variere hvert studieår og kan være sjangeruavhengig. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.

Utøverkunnskapsdelen skal sette studenten bedre i stand til å kunne kontekstualisere egen utøvende virksomhet og anvende kunnskaper fra annen teoretisk undervisning, primært i musikkhistorie. Delemnet vil belyse ulike vitenskapsteoretiske innfallsvinkler til økt forståelse av musikkutøving som kunstnerisk uttrykksform.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg Generell kompetanse

  • ha en dypere forståelse i utvalgte musikkhistoriske emner og deres repertoar

Kunnskaper

  • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte
  • plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og annen teoretisk kunnskap i en allmennhistorisk, idehistorisk, estetisk og sosial kontekst
  • gjøre rede for de viktigste retningene innen allmenn vitenskapsteori, særlig med relevans for musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer og fortolkningslære

Ferdigheter

  • kunne bruke ulike musikkanalytiske verktøy

Forkunnskapskrav

BAM214KD Musikkhistorie I - Klassisk

Anbefalte forkunnskaper

Studenter bør ha bestått BAM214KD Musikkhistorie og utøverkunnskap / BAM 214J Musikkhistorie og utøverkunnskap eller tilsvarende før oppstart av BAM 224 KD/J Musikkhistorie og repertoarkunnskap

Eksamen / vurdering

Essayoppgaver

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Essayoppgave høst 1/2 5 Dager Bestått/ Ikke bestått
Essayoppgave vår 1/2 5 Dager Bestått/ Ikke bestått

Emnet vurderes med en 5-dagers skriftlig hjemmeeksamen i Inspera ved slutten av hvert semester. Begge deleksamenene må bestås for å få emnet godkjent. Eksamenene teller like mye. Alle hjelpemidler tillatt. Kandidatene må ha vist tilfredsstillende oppmøte i de valgte undervisningsbolkene samt bestått resultat i obligatoriske, prøvebelagte undertemaer for at emnet som helhet skal bestås.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80 % fremmøte.

Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

I tillegg må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Presentasjoner i klassen av utdrag fra pensum (analyse)
  • Oppmøte og mulighet for instruksjon/foredrag i tilknytning til utvalgte eksterne seminarer/orkesterprøver med SSO
  • Kandidatene må ha vist tilfredsstillende oppmøte i de valgte undervisningsbolkene samt bestått resultat i obligatoriske, prøvebelagte undertemaer for at emnet som helhet skal bestås

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Petter Frost Fadnes

Emneansvarlig:

Olaf Eggestad

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er organisert etter tema / musikkhistoriske / analytiske emner som til sammen vil dekke og gi forståelse av musikkhistoriske epoker, sjangrer og stilarter.

Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer. Det oppfordres til individuelt arbeid alternerende med kollokviearbeid. Studentpresentasjoner er særlig aktuelle i enkelte temabolker.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto