Sats- og hørelære II (BAM225)

Hovedmålene for faget er at studenten skal styrke sin tonale og rytmiske orienteringsevne i praksis, forstå bedre hva han/hun hører i et musikkteoretisk perspektiv, og bygge en fast kobling mellom musikalsk notasjon og musikk som lyd. Emnet bygger på førsteårsemnet i satslære og hørelære, og utvikler tidligere kunnskaper og omhandler i større grad musikk som inneholder kromatikk, flertonalitet, osv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM225

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studenten skal utvikle sitt gehør og sin musikalske uttrykksevne gjennom auditiv trening og bevisstgjøring knyttet til musikkens grunnparametere: klang - rytmikk - harmonikk - melodikk. Emnet omfatter oppgaver i kromatisk dur- moll-tonalitet og diverse modaliteter, ved hjelp av analysesystemer som trinnanalyse, funksjonsanalyse og besifring. Faget vektlegger at studenten behersker kursets innhold både skriftlig og gehørsmessig. Innhold og repertoar vil variere mellom studieretningene jazz og klassisk.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

 • Ha en god forståelse for sammenhengen mellom notasjon og klingende musikk.
 • Reflektere over fagets relevans i forhold til egen utøvende praksis.

Kunnskaper

 • Identifisere og reprodusere musikkeksempler fra ulike sjangre i dur- og moll-tonalitet og modal musikk (skriftlig og muntlig)
 • Danne seg oversikt over og gjengi mer komplekse rytmemønstre og taktarter samt polyrytmikk
 • Identifisere akkorder og akkordprogresjoner i dur- og moll-tonalitet og diverse modus
 • Mestre kombinasjonsoppgaver og flerstemmig musikk

Ferdigheter

 • Vise en sikker tonal forankring i arbeid med melodiske og harmoniske oppgaver innen tonal musikk
 • Beherske dur- og moll-tonalitet og diverse modaliteter (inkludert gehør, notasjon, bladlesing)
 • Beherske grunnleggende analysesystemer
 • Kjenne til grunnleggende prinsipper for polyfon, homofon og kontrapunktisk sats.
 • Imitere og transkribere lengre musikalske forløp melodisk, rytmisk og harmonisk og kunne uttrykke dette gjennom sang og/eller på eget instrument.
 • Kunne anvende relevante komposisjons- og låtskrivingsteknikker
 • Vise en trygg og stødig rytmisk selvstendighet som rommer relevante stiler, taktarter og polyrytmiske fenomen

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Mappen består av oppgavene som gis i løpet av studieåret som arbeidskrav. Alle delene av mappen må samles i én PDF-fil og må være bestått for å bestå emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger, Fremmøtekrav undervisning

Et nærmere bestemt antall skriftlige og muntlige godkjente oppgaver som fastsettes i samråd med faglærere. Detaljene vil bli publisert på Canvas.

Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80 % fremmøte. Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Esa Olavi Lilja

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse. Faget krever stor grad av selvstendig arbeid. Arbeidsformene vil variere noe mellom studieretningene jazz og klassisk. Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto