Utvidet hovedinstrument I - Jazz (BAM4301J)

Emnet tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM131J.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4301J

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Dette emnet supplerer BAM131 Hovedinstrument III. Utvidet hovedinstrument skal gi studenten muligheter til i større grad å velge stil og repertoar etter egne, selvstendige preferanser.

Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
  • supplere kunnskaper og ferdigheter tilegnet i BAM131J på en både utdypende og spesialiserende måte, især innen et foretrukket repertoar- eller stilområde

Forkunnskapskrav

BAM121J Hovedinstrument II - Jazz

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Innholdet i mappen avtales med hovedinstrumentlærer og ensemblelærer. Mappen skal inneholde en utøvende fremføring på minimum 10 min effektiv spilletid for vurdering av emnet. For studenter med utøvende veivalg, er mappevurderingen felles med hovedinstrumentemnet (BAM131J) og ensembleemnet (BAM4302J) i høstsemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk fremmøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppens årsplaner (eks. antall prosjekter med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Simen Kiil Halvorsen

Emneansvarlig:

Thomas Eide Torstrup

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Avdelingsleder UK:

Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. 

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto