Utvidet hovedinstrument I - Klassisk (BAM4301K)

Emnet tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM131K.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4301K

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Dette emnet, Utvidet hovedinstrument, har mange likheter med BAM131K Hovedinstrument III. I Utvidet hovedinstrument skal studenten gis muligheter til i større grad å velge stil og repertoar etter egne, selvstendige preferanser.

Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • Utvikle refleksjon rundt det å fordype seg i et repertoar eller stilperiode.

Kunnskaper

  • Ha innstudert et større og rikere repertoar

Ferdigheter

  • Kunne fremføre det pågjeldende repertoaret på et høyt kunstnerisk nivå.

Forkunnskapskrav

Sammen med BAM131K Hovedinstrument III, bestått BAM121K Hovedinstrument II.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert - klassisk 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Avsluttende utøvende eksamen i høstsemesteret. Emnet vurderes sammen med emnet BAM131K, og suppleres med eksamensrepertoar på 5-10 minutter, i tillegg til det som gjelder for BAM 131K.Gjenbruk av eksamensrepertoar fra BAM111K og BAM121K er ikke tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning og obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument som del av BAM131K, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto