Ensemble III - Dirigering (BAM4302D)

Emnet er et obligatorisk emne for dirigeringsstudenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med det hovedinstrumentemnene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4302D

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal skaffe seg innsikt i instrumentariet brukt i janitsjarkorps, brassband og orkester med tanke på klang, register, transponering, spillemetoder og andre særpreg, ha en god innsikt i instrumentasjonslære og kunne instrumentere på et godt praktisk nivå. For prøvearbeidet med intonasjon trenger man et godt kunnskapsgrunnlag om akustisk teori. En dirigent trenger pedagogisk, kommunikativ og sosial kompetanse. I et større perspektiv trenger studentene også ha innsikt i dirigentens rolle i musikklivet og dirigentens ansvar for å videreutvikle musikklivet, og må kunne reflektere kritisk omkring fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger. Hovedtrekkene i dirigentfagets historie bør være kjent for studenten, og de bør ha en forståelse av innholdet i rollene «sjefsdirigent» og «kunstnerisk leder» og om hvordan et ensemble metodisk kan utvikles musikalsk og samspillsmessig over tid. Til denne innsikten hører også kunnskap om arbeidsforhold og samfunnsrammer for de profesjonelle ensemblene og det frivillige musikklivet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • har tilegnet seg en god innsikt i psykologiske, sosiale, kommunikative og pedagogiske aspekter ved dirigentyrket, og har utviklet en god evne til selvrefleksjon
  • har utviklet god bevissthet om dirigentens rolle i musikklivet og dirigentens ansvar for å videreutvikle musikklivet
  • har en god innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Kunnskaper

  • har god innsikt hvordan et ensemble metodisk kan utvikles musikalsk og samspillsmessig over tid
  • har god kunnskap om og innsikt i janitsjar-, brassband- og orkester-instrumentariet
  • har god kunnskap om og innsikt i instrumentasjonsfaget, historisk og analytisk
  • har god kunnskap om og innsikt i relevant repertoar

Ferdigheter

  • kunne instrumentere på et godt praktisk nivå
  • kunne medvirke i dirigert ensemble med hoved- eller bi-instrument på en adekvat måte

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Mappen kan for eksempel bestå av følgende komponenter, som blir annonsert i løpet av studieåret:
• instrumentasjonsoppgave
• muntlig presentasjon i instrumentkunnskap
• skriftlig oppgave i repertoarkunnskap

Alle delene av mappen må være godkjent for å få samlet resultat i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning og obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bjarte Engeset

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Undervisningen i emnet foregår både som selvstudium, i individuelle timer og i klassetimer.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto