Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

Emnet kan ha i hovedsak tre ulike avskygninger eller innretninger:

1) En dyktiggjøring i å produsere en konsert eller forestilling for en særskilt målgruppe, med vekt på både prosess og resultat. Teamarbeid og gruppedynamikk er viktige elementer, også tverr- eller flerfaglighet kan inngå i emnet. Det kan eventuelt samarbeides med en profesjonell, ekstern oppdragsgiver om bestilling, konseptutarbeidelse og ferdigstillelsen av resultatet.

2) Et prosjekt der en reiser til et sted og over en periode inngår samarbeid med lokale musikere, amatører og/eller profesjonelle, om konserter og annen utøvende og formidlende aktivitet.

3) Et prosjekt som ligger nært opp til den praksis og det konsept en kaller Community Music.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4340

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Det formidlingsmessige står i sentrum og tematiseres. Refleksjon over og bevisstgjøring omkring relasjon til publikum og målgrupper osv. er essensielt. For samtlige 3 innretninger gjelder at arbeidet er disponert i tre faser: a. Konseptutarbeidelse, b. kreativ utforming og innøving under instruksjon, og c. selve gjennomføringen/fremførelsen med påfølgende skriving av rapport. Rapporten skal omtale og evaluere de samme tre fasene.

1) I et tverrfaglig eller utforskende/eksperimentelt prosjekt skal danse- og musikkstudenter få en felles innføring i grunnleggende formidlingskunnskap som dramaturgi og scenografi, herunder kriterier for valg av virkemidler. Studentene utarbeider egne kunstneriske formidlingsprosjekter rettet mot ulike målgrupper og samfunnsområder. I det tverrfaglige prosjektet vil undervisningen foregå ved ukentlige fellessamlinger, og, avhengig av prosjektets omfang og karakter, intensive arbeidsperioder i minst to prosjektuker under veiledning, der studentene utvikler en forestilling fra idé til ferdig produkt som fremføres under turnéen. Prosjektbeskrivelse utarbeides og skal godkjennes av veileder. Prosjektarbeid med veiledning etter oppsatt plan, litteraturstudier og praktisk arbeid.

2) Studentene reiser som en gruppe på 3-5 til et sted der UiS har gjort avtale med det lokale musikkliv om å kunne bruke studentene som ressurspersoner. Der spiller de med musikere som kan befinne seg på både høyere og lavere nivå enn dem selv. Ulike ensembleproduksjoner vil prioriteres. Instruksjon kan inngå i arbeidet. Prosjektet kan også ha karakter av pedagogiske opplegg for skoler eller andre målgrupper, der tema meisles ut i samforståelse med samarbeidspartner.

3) Et outreach prosjekt som via forskjellig metodikk søker å gjøre en gruppe mennesker oppmerksomme på betydningen av musikk gjennom deltagelse. Målgruppen kan i utgangspunktet være helt ukyndige innenfor musikk som fag.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten være i stand til å:

Generell kompetanse

  • ha en bevissthet om kunstneriske og formidlingsmessige momenter og kunne ta selvstendige kritiske valg
  • samarbeide musikalsk og konstruktivt med musikere og mennesker på forskjellige nivåer og med mange ulike bakgrunner og forutsetninger

Kunnskaper

  • formidle og markedsføre en kunstnerisk forretningsidé og bygge opp et nettverk for sin virksomhet ved kjennskap til relevante institusjoner / organisasjoner i kulturlivet

Ferdigheter

  • planlegge, gjennomføre og vurdere kunstnerisk prosjekt- og produksjonsarbeid
  • arbeide i team omkring planlegging, gjennomføring og vurdering av kunstnerisk formidling for ulike målgrupper
  • samarbeide med aktuelle aktører i opplæring, helse, kultur og arbeids- og samfunnsliv for øvrig

Forkunnskapskrav

Avsluttet 1. avdeling bachelor i utøvende musikk

Eksamen / vurdering

Samlet karakter - utøvende eksamen, rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende prosjekt 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Rapport 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Utøvende prosjekt og prosjektrapport.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning og obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent prosjektbeskrivelse og alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Studiet foregår dels som samspill, workshops, instruksjon eller forelesninger i gruppe og dels som individuell veiledning.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto