Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

Dette emnet bygger enten direkte videre på det studenten har ervervet av kunnskaper og ferdigheter innen støtteinstrumentemnene i 1. avdeling, eller det kan innebære en spesialisering på et beslektet instrument av hovedinstrumentet, enten det handler om et akustisk eller forsterket instrument, slagverks-, taste- eller orkesterinstrument. Spesialiseringen kan også dreie i retning av en stilistisk fordypning på jazz, eller eks. tidligmusikk på klassisk, med f.eks. barokktrompet, sackbut, barokkfiolin eller cembalo som aktuelle instrumenter.

Forbehold om ressurser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4386

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Opplæring i relevant repertoar og tekniske øvelser på instrumentet.

Klassisk: Emnet kan inneholde orkesterrepertoar, der dette er aktuelt. Emnet åpner for en spesialisering på periodeinstrumenter (tidlig musikk). Opplæringen kan også inneholde noe akkompagnement / kammermusikk.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse:

  • Oppnådd en begynnende oversikt i støtteinstrument, eller en utvidet forståelse av støtteinstrumentet fra 1. avdeling på et høyere nivå enn ved avslutning av BAM4384.

Kunnskaper

  • Kunne koble kunnskap fra hhv hovedinstrument eller støtteinstrument inn mot dette faget.

Ferdigheter

  • fremvise ferdigheter på et fritt valgt biinstrument
  • demonstrere evne til å bruke dette instrumentet i samspill og/eller akkompagnement
  • Jazz: Improvisere på biinstrumentet og benytte gehørbaserte innstuderingsteknikker

Forkunnskapskrav

1. avdeling av bachelorgraden.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen 1/1 15 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Avsluttende eksamen består av en konsert med inntil 15 minutters repertoar.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas. Avhengig av nivå kan det bli aktuelt å opptre på mindre konserter.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Individualtimer og samspillstimer

Åpent for

Bachelorprogram i utøvende musikk Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto