Profesjonelt ensemble I (BAM4390)

Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli ensemble-/orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle ensembler/orkestre. Det omfatter arbeid i f.eks. et profesjonelt symfoniorkester, profesjonelt vokalensemble, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre ensemble-/orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i ensemblet/orkesteret som arbeidsplass.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4390

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Studentene skal gjennom kursets studieenheter

 • videreutvikle utøvende instrumentale og ensemblemessige ferdigheter og uttrykksevne i solosang, solospill, ensemble- og orkesterkontekst
 • tilegne seg metoder og arbeidsformer som fremmer egen faglig utvikling også etter fullført studium
 • tilegne seg arbeidsformer som er relevante og dyktiggjørende i forhold til især mestring av prøvesang/prøvespill og ensemble-, kor- og orkestertjeneste
 • tilegne seg grunnleggende kunnskaper om ensemblet/koret/orkesteret som klangmedium, dets virkemåter, historiske forutsetninger og utvikling
 • tilegne seg kunnskap om historisk og nåtidig ensemble-, kor- og orkesterrepertoar
 • tilegne seg kunnskap og innsikt om ensemblet/koret/orkesteret som arbeidsplass og kulturell normgiver

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

 • forholde seg til dirigent, kolleger og medmusikere på en selvstendig, profesjonell og integrert måte
 • oppleve og forstå samhandlingens betydning for resultatet

Kunnskaper

 • gjøre rede for viktige analytiske begreper i innstudering av egen orkesterstemme

Ferdigheter

 • musisere sammen med andre i en større ensemblekontekst,
 • fremføre et utvalg av orkesterrepertoar for sitt instrument

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 1. avdeling i utøvende bachelor samt godkjent vokalt- eller instrumentalnivå, som dokumenteres gjennom prøvesang/prøvespill for aktuelt ensemble.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 1 Timer Bestått/ Ikke bestått

Ensemble-/orkesterstudiets kandidater vurderes av en kommisjon bestående av en representant fra aktuelt ensemble og en representant fra UK, samt kandidatens veileder. Evalueringsformen er kontinuerlig og baserer seg på inntrykket av studentens innsats under tjenesteperiodene i ensemblene/orkestrene og tilhørende konserter/fremførelser. I tillegg til denne kontinuerlige evaluering i studiets ensemble-/orkesterdel skal kandidatene avlegge en skriftlig eksamen av 1 times varighet i partituranalyse med henblikk på interpretasjon. Besvarelsen vurderes av faglærer pluss en intern sensor.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% fremmøte ved prosjekter og obligatorisk veiledning

100% obligatorisk frammøte til undervisning og obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Studier av ensemble-/orkesterrepertoar, individuelt og i gruppe.

Ensemble-/kor-/orkestertjenesten gjennomføres over en periode på til sammen 2 uker.

Studenten forbereder og gjennomfører tjenesten i samråd med og under veiledning av en mentor fra det profesjonelle ensemblet. Denne har kontakt med ledelsen ved UK vedrørende oppfølging av studenten. Teoriopplæringen finner sted som gruppeundervisning, dels i forelesningsform og dels via mer interaktive læringsformer.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto