MLP valgemne I (BAM4393)

Sammen med MLP valgemne II bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.Emnet tilbys hvis det er nok søkere og er begrenset til 5 studenter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4393

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Introduksjon til musikk- og lydproduksjon for alle utøvende kunstfagstudenter med en oversikt av de grunnleggende elementene i musikkteknologi hardware og software.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

  • arbeide med stor grad av originalitet og vilje til å eksperimentere og omsette egne ideer i musikk- og lydproduksjon
  • produsere og spille inn musikk for musikere eller ensembler som storband, korps, strykeorkester og lignende

Generell kompetanse

  • kunne håndtere komplekse og utviklingsmessige situasjoner i studie- og arbeidsmiljøer
  • kunne selvstendig delta i faglig og tverrfaglig samarbeid med en profesjonell tilnærming
  • kunne identifisere sine egne læringsbehov og strukturere sin egen læring i ulike sammenhenger

Kunnskaper

  • tilegne seg kunstnerisk basert kunnskap om musikkproduksjonspraksis og -metoder samt forskningsbasert kunnskapsteori innenfor relevante deler av musikkproduksjon og opptaksteknikk
  • kunne forstå og reflektere over kunstneriske metoder og teori innen musikkproduksjon

Ferdigheter

  • kunne anvende kunstneriske og relevante vitenskapelige metoder, verktøy og uttrykksformer, samt generelle ferdigheter knyttet til sysselsetting i musikkproduksjon og opptaksteknikk
  • kunne vurdere kunstneriske utfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger, samt rettferdiggjøre og velge relevante vilkår og løsninger
  • kunne formidle kunstneriske uttrykk og faglige problemer til både fagfolk og ikke-spesialister

Forkunnskapskrav

Erfaring med musikkproduksjon/lydteknikk og DAW software

Anbefalte forkunnskaper

Samtale med emneansvarlig

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave: Innlevering av en selvstendig musikkproduksjon/innspilling, 15 min 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Innlevering av en selvstendig musikkproduksjon/innspilling, ca. 15 min. Produksjon skal så langt det er praktisk mulig fremføres av musikere/ensembler i Bjergsted.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaveportefølje (mappe)

Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer.

100% obligatorisk fremmøte til undervisning.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mark William Drews

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto