Musikk- og lydproduksjon valgemne II (BAM4394)

Som en videreføring av BAM9394, skal studenter videreutvikle kreativ selvstendighet, samt kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon. Emnet tilbys hvis det er nok søkere og er begrenset til 5 studenter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4394

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Musikk- og lydproduksjon II er for kandidater som har bestått BAM4393 og ønsker å videreutvikle sin kunnskap og erfaring med musikk- og lydproduksjon. Studenter skal samarbeide med studenter på Musikkproduksjon og opptaksteknikk (MPR) i ulike praksisprosjekter.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått BAM4394 MLP II, skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • arbeide med stor grad av originalitet og vilje til å eksperimentere og omsette egne ideer i musikk- og lydproduksjon
  • kunne håndtere faglige utfordringer i forbindelse med ulike opptaksscenarier
  • kunne delta selvstendig i faglig og tverrfaglig samarbeid med en profesjonell tilnærming
  • kunne identifisere sine egne læringsbehov og strukturere sin egen læring i ulike sammenhenger

Kunnskaper

  • kunne kunstnerisk basert kunnskap om musikkproduksjonspraksis og -metoder, samt forskningsbasert kunnskapsteori innenfor relevante deler av musikkproduksjon og opptaksteknikk
  • kunne forstå og reflektere over kunstneriske metoder og teori innenfor musikkproduksjon

Ferdigheter

  • produsere og spille inn musikk for musikere eller ensembler som storband, korps, strykeorkester og lignende.
  • kunne anvende kunstneriske og relevante vitenskapelige metoder, verktøy og uttrykksformer, samt generelle ferdigheter i en kompleks yrkessituasjon
  • kunne vurdere kunstneriske utfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger
  • kunne formidle kunstneriske uttrykk og faglige problemer til både fagfolk og ikke-spesialister

Forkunnskapskrav

BAM4393 Musikk- og lydproduksjon valgemne I

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave: Innlevering av en selvstendig musikkproduksjon/innspilling, ca. 20 min 1/1 1 Semestre Bestått/ Ikke bestått

Innleveriung av en selvstendig musikkproduksjon/innspilling, ca. 15 minutter, med prosjektrapport. Produksjon skal så langt det er praktisk mulig fremføres av musikere/ensembler i Bjergsted.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaveportefølje

Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente musikkproduksjonsoppgaver. Antall oppgaver velges ut i samråd med faglærer.

100% obligatorisk fremmøte til undervisning.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mark William Drews

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto