Utvidet hovedinstrument II - Dirigering (BAM4401D)

BAM4401D Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM141D.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4401D

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Som for BAM141D. Men i emnet Utvidet hovedinstrument/dirigering II skal studenten gis muligheter til i større grad å velge stil og repertoar etter egne, selvstendige preferanser.

Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

 • kunne demonstrere en høynet stilistisk differensiert interpretasjonsevne og metoder som i større grad og mer effektivt fremmer egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse enn ved avslutningen av BAM131
 • jobbe profesjonelt og målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse
 • på en profesjonell og produktiv måte arbeide både alene og i fellesskap med andre.
 • ha utviklet en god forståelse og følelse for samspillet mellom dirigent og ensemble. Dette gjelder både innsikt i hvordan dirigenten konkret påvirker ensemblet, men også innsikt i hvordan dirigenten kan inspirere, forsterke kommunikasjonslinjer mellom musikerne og underbygge og styrke ensemblets og musikernes egne musikalske initiativ og ideer.
 • ha en god innsikt i orkestermusikeres oppfatninger om dirigentens rolle og funksjon, og om hvordan orkestermusikere forholder seg til dirigenter på podiet.
 • ha en god innsikt i estetiske problemstillinger, historisk og filosofisk.

Kunnskaper

 • beherske et omfattende og relevant repertoar for korps og orkester innenfor et vidt spekter av stilarter, inkludert verker med solist(er), kor m.m. Repertoaret skal være markant bredere enn ved avslutningen av BAM131D
 • beherske godt metoder for å kunne tilegne seg en analytisk forståelse av og innlevelse i et verks form, harmonikk, frasestruktur og instrumentasjon.
 • ha tilegnet seg god forståelse og følelse for repertoarets ulike stilarter, ikke minst når det gjelder oppførelsespraksis og notasjonsstil, og evner også å tilegne seg videre innsikt i et konkret verks historiske kontekst.
 • kunne forholde seg kritisk og selvstendig til en notetekst, primærkilder og sekundærlitteratur.

Ferdigheter

 • demonstrere en avansert, sikker, fleksibel og musikalsk preget dirigentteknikk.
 • demonstrere en god rytmisk sikkerhet og stabilitet
 • være i stand til å metodisk kunne memorere detaljene i et partitur slik at prøver og fremførelser i i stor grad kan gjennomføres uten at dirigenten må lese i partituret.
 • vise en profesjonell forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning.
 • ha utviklet en tydelig vilje til å forme musikken gjennom egne interpretatoriske ideer og kan formidle disse ideene til ensembler og publikum på en overbevisende måte. Graden av personlig uttrykk må være større enn ved avslutningen av BAM131
 • ha utviklet en god evne til musikalsk innlevelse og spontanitet og kunne formidle dette på en overbevisende måte
 • ha tilegnet seg en avansert, konstruktiv, effektiv, kreativ og løsningsorientert prøveteknikk, bygget på forståelse for musikalske læringsprosesser.
 • kunne bruke sang som et verktøy i formidlingsprosessen, og ha god innsikt i grunnleggende stemmebruk.
 • ha utviklet et godt differensiert gehør som kan definere musikalske strukturer og forløp.
 • kunne identifisere intonasjonsproblematikk i et ensemble og metodisk og sikkert lede arbeidet med å samordne intonasjon.

Forkunnskapskrav

Sammen med BAM141D Hovedinstrument IV, bestått BAM131D Hovedinstrument II (+BAM4301D Utvidet hovedinstrument III ved utøvende veivalg).

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen -dirigering 1/1 15 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Avsluttende utøvende eksamen i vårsemesteret. Emnet vurderes sammen med emnet BAM141D, og suppleres med eksamensprogram på ytterligere 15 minutter der studentene dirigerer et ensemble.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning og obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bjarte Engeset

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student følger opp emnet med en individuell loggbok som godkjennes av hovedlærer innen oppgitt frist på vårparten.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto