Utvidet hovedinstrument II - Klassisk (BAM4401K)

BAM4401K Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM141K.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4401K

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Som for BAM141. Men i emnet Utvidet hovedinstrument/dirigering II skal studenten gis muligheter til i større grad å velge stil og repertoar etter egne, selvstendige preferanser. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • kunne demonstrere en høyt stilistisk differensiert interpretasjonsevne, gode kunnskaper om sitt spesifikke instrument som klangmedium, og metoder som i større grad og mer effektivt fremmer egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse enn ved avslutningen av BAM141
  • jobbe profesjonelt og målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse

Kunnskaper

  • fremvise et markant bredere repertoar enn ved avslutningen av BAM141

Ferdigheter

  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en større grad av personlig uttrykk enn ved avslutningen av BAM141
  • på en profesjonell og produktiv måte arbeide instrumentalt både alene og i fellesskap med andre
  • vise en profesjonell forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning

Forkunnskapskrav

Sammen med BAM141K Hovedinstrument IV, bestått BAM131K Hovedinstrument II (+BAM4301K Utvidet hovedinstrument III ved utøvende veivalg).

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen -klassisk 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Avsluttende utøvende eksamen i vårsemesteret. Emnet vurderes sammen med emnet BAM141K, og suppleres med eksamensrepertoar på 15 minutter, i tillegg til det som gjelder for BAM141K. Gjenbruk av eksamensrepertoar fra BAM111K, BAM121K, BAM131K og BAM4301K er ikke tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning og obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto