Ensemblespill II - Klassisk (BAM4402K)

BAM4402K Ensemblespill I er et obligatorisk emne for studenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med hovedinstrumentemnet.

Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4402K

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av å innstudere et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene. Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • innordne seg i en samspillsituasjon og i stor grad bidra musikalsk og praktisk til samspill

Kunnskaper

  • ha oversikt over relevant repertoar og stilarter

Ferdigheter

  • demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske ferdigheter for samspill
  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et personlig uttrykk
  • demonstrere stilistisk differensiert interpretasjonsevne
  • ha utviklet tekniske og musikalske ferdigheter anvendelige for et bredt repertoar
  • supplere kunnskaper og ferdigheter tilegnet i BAM4302 på en både utdypende og spesialiserende måte og på et høyere modenhetsnivå enn i BAM4302, især innen et foretrukket repertoar- eller stilområde

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert - klassisk 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Kammermusikkeksamen i vårsemesteret, med repertoar på ca. 20 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning og obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Milan Rabrenovic

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Egenøving, samspill i ensemble, veiledning av ensemble ved en ansvarlig lærer, deltakelse på seminarer, workshops og konserter. Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter og instruksjon. I begynnelsen av hvert semester vil det bli arrangert et møte med alle studenter der de blir delt opp i egnede grupper. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblet kan skifte etter hvert semester eller man kan ha det samme over ett år. Hvert ensemble vil få en ansvarlig lærer som veileder. I tillegg kan studentene også på egen hånd organisere supplerende ensembler.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto