SAK valgemne II (BAM4404)

Sammen med SAK valgemne I og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier. Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4404

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studenten arbeider med oppgaver og et større prosjekt. Oppgavene skal være deloppgaver som skal komme hovedprosjektet til gode. Studenten skal levere et arrangement som fremføres/spilles inn med selvvalgt ensemble. I løpet av semesteret skal studenten bli kjent med ulike kompositoriske uttrykk, teknikker og metoder.

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

Kunne reflektere over fagets relevans i egen praksis.

Kunnskaper

Demonstrere høyere kunnskaper enn ved fullført SAK valgemne I.

Ferdigheter

Kunne arbeide systematisk i kreative arrangeringsprosesser.

Kjenne til ulike kreative virkemidler og interdisiplinære prosesser og være i stand til å anvende disse i arbeid med arrangering.

Demonstrere et grunnleggende håndverk i arrangeringsarbeid

Forkunnskapskrav

BAM4403 SAK valgemne I
Bestått første avdeling.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Avsluttende oppgave med komponering, 5-10 minutter, som kan fremføres. Besetning vil kunne variere fra år til år, og ta utgangspunkt i hva som er tilgjengelig ved fakultetet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer. Mappen må være godkjent før studenten kan møte til eksamen. Fremføring av egne og andres verker.

Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80 % fremmøte.

Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Svein Olav Herstad

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto