SAK valgemne III (BAM4405)

Sammen med SAK valgemne I og II bygger dette håndverksemnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4405

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt. Innføring i varierte komposisjonsteknikker, orkestrering, stemmeføring, blokkharmonisering og form og bruk av relevant software.

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • Kunne reflektere over fagets relevans i egen praksis.

Kunnskaper

  • Demonstrere høyere kunnskaper enn ved fullført SAK valgemne II.

Ferdigheter

  • Arbeide med stor grad av originalitet og vilje til å eksperimentere og omsette egne ideer i notasjon og anvisninger til utøvere slik at dette kan realiseres i lyd
  • Kunne arbeide systematisk i kreative prosesser fra idé til produkt.
  • Kunne reflektere rundt individuelle kunstneriske mål og kompositorisk uttrykk.
  • Kunne komponere og/eller arrangere for ulike typer ensembler

Forkunnskapskrav

BAM4404 SAK valgemne II
Bestått første avdeling

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Avsluttende oppgave med komposisjon for selvvalgt ensemble, 5-10 min. Stykket kan fremføres i konsert eller spilles inn etter avtale med faglærer. Studenten skal også levere en kort beskrivelse av stykket på 1/5-1 A4-side.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaveportefølje (mappe)

Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer. Mappen må være godkjent før studenten kan møte til eksamen. Fremføring av egne og andres verker.

Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80 % fremmøte.

Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Svein Olav Herstad

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto