Egendefinert prosjekt (BAM531)

BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i 1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM531

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Minst en tredjedel av BAM531 skal bestå av arbeid med og undervisning i hovedinstrument. Egendefinert prosjekt skal i tillegg være enten: 1) Et selvstendig og kritisk arbeid som har et tydelig fokus. I prosjektet skal student fordype seg for eksempel i et håndverksemne, tema, repertoarområde, en historisk epoke eller være et studium med basis i en oppføringspraktisk problemstilling. Det vil være viktig å sette det utøvende arbeidet i perspektiv med relevant teori eller støttefag. Det er naturlig å tenke studentens øvrige valgemneportefølje ut fra hvordan egendefinert prosjekt skal utformes. Eller: 2) Praktisk formidlingsprosjekt i forlengelsen av entreprenørskapsemnet.

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten være i stand til å

Generell kompetanse

  • dokumentere et utdypet forhold til egen utøving
  • forholde seg kritisk til primært utøvende læringstradisjoner

Kunnskaper

  • sette sin utøvervirksomhet i perspektiv, kjenne igjen og reflektere over ulike musikktradisjoner historisk og stilistisk

Ferdigheter

  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset fordypningsprosjekt under veiledning
  • vise evne og kompetanse i organisering og formidling av et utøvende kunstnerisk produkt til definerte publikumsgrupper og/eller arenaer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Presentasjon og konsert 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Utøvende eksamen i vårsemesteret. Studentene kan velge mellom:
• en presentasjonskonsert eller en presentasjon av en studioproduksjon/videoproduksjon på 30-45 minutter, der forholdet mellom foredrag og fremføring skal være rundt regnet 1:2.
• en eksamenskonsert på ca. 25 minutter, samt deltagelse i en annen konsert/forestilling med repertoar godkjent av veileder (intern/ekstern oppdragsgiver). Konserten/forestillingen skal ta utgangspunkt i det egendefinerte prosjektet og kan også være egenprodusert; i så fall må studentene levere en refleksjonstekst på 1-2 sider om produksjonen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, som leveres ved slutten av 5. semester for godkjenning på Canvas innen annonsert frist. Prosjektbeskrivelsen skal være på ca. 2-3 sider og inneholde en foreløpig tittel på prosjektet / produksjonen, en beskrivelse av temaet som er valgt, fremdriftsplan, foreløpig repertoarliste/refleksjonstekst og dokumentasjonsform. Den Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen ved godkjenning av hovedinstrumentlærer/veileder. Studenten er selv ansvarlig for progresjon i arbeidet og må gjøre jevnlige avtaler med og levere materiale til hovedinstrumentlærer og veileder (innspillinger, noter, skriftlig arbeid etc.). Studenter på BAM531 er i utgangspunktet ikke fritatt fra ensemblevirksomhet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Thomas Eide Torstrup

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Det gis undervisning av hovedinstrumentlærer og ev. akkompagnatør samt tildeles timer i individuell veiledning for de teoretiske / kontekstuelle aspekter ved arbeidet. Det vil være aktuelt med veiledning i formidlingsemnet.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto