Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra fakultet for utøvende kunstfag et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM532

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette fastsettes i det enkelte tilfelle gjennom et Learning agreement mellom sender- og mottakerinstitusjon. Leder av studieprogrammet godkjenner innhold i læringsavtalene.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å

Generell kompetanse

  • Utvikle forståelse for et annet lands kultur generelt og musikkutdanning spesielt.

Kunnskaper

  • Sette sin utøvervirksomhet inn i et internasjonalt perspektiv, kjenne igjen og reflektere over musikktradisjoner fra forskjellige deler av verden og kunne sette disse i et historisk og stilistisk perspektiv.

Ferdigheter

  • Utvekslingsopphold skal gjøre studenten i stand til å inngå i internasjonale sosiale nettverk, håndtere praktiske bo- og studieforhold i utlandet og styrke språkkunnskap.
  • Planlegge og gjennomføre en offentlig konsert innenfor partnerinstitusjonens rammer for samspill, eksempelvis kammermusikk, orkesterarbeid, ensembler, solistutøving osv.
  • Drive kunstnerisk formidling i et internasjonalt miljø og engasjere seg i relevant utøvende praksis

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studiet vil foregå ved et annet lærested, og vil følge studiestedets planer. Minimumskrav for godkjenning av eksterne eksamener vil følge faglærers anvisninger innenfor rammen av aktuelle forskrifter, og eksamen skal være tilsvarende en utøvende eksamen på minimum 25 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske aktiviteter
Studenten plikter å følge de obligatoriske arbeidskravene og rette seg etter de til enhver tid gjeldende regler ved det aktuelle studiestedet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jens Torolf Larsen

Studiekoordinator:

Ranja Katrin Gärtner

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil variere fra sted til sted, men generelt vil undervisning i hovedinstrument normalt omfatte én-til-én-undervisning med tett oppfølging og mesterklasser, samt ensemblespill / kammermusikk.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto