Kirkemusikkpraksis (BAM610)

Praksis er knyttet tett opp til kirkemusikkstudiet på måter som gjøre at studentene utvikler sin profesjonskunnskap både gjennom praktisk handling, teoretisk refleksjon og bearbeiding av kirkemusikalske og kirkefaglige kunnskaper og ferdigheter.

Emnet gis i 2. avdeling på BA (3. og 4. studieår).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM610

Versjon

1

Vekting (Sp)

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksisopplæringen vil skje minimum 1 gang pr. måned gjennom tre semestre. Praksis skal være veiledet. Ved fakultet for utøvende kunstfag vil praksis bli organisert punktvis. Praksis kan omfatte både utøvende praksis og observasjonspraksis, der hovedvekten skal legges på utøvende praksis. Praksis foregår på ulike lokasjoner, slik at studenten får kjennskap til og reflektert over forskjellig tilnærminger, både når det gjelder bruk av ulike instrumenter i forskjellige kirker samt variasjon i det kirkemusikalske arbeidet når det gjelder repertoar og sjangerbredde. Praksis foregår i samarbeid med VID, hvor det er et mål at kirkemusikkstudenter jobber sammen med preste- og diakonistudenter.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

  • Ha kunnskap om kantorens oppgaver, roller og ansvar innenfor Den Norske Kirke.
  • Ha kunnskap om kirken som organisasjon.
  • Ha kunnskap om pågående utviklingstrekk ved kirkemusikalsk arbeid.

Ferdigheter

  • Kunne planlegg, gjennomføre og vurdere kantorvirksomhet med utgangspunkt i rammer og styringsdokumenter for Den Norske Kirke.
  • Kunne tilpasse den kirkemusikalske virksomheten til ulike menigheters behov.
  • Ta ansvar for å utvikle og lede det kirkemusikalske arbeidet.

Generell kompetanse

  • Kunne samarbeide med øvrig personell innenfor kirken.
  • Ha utviklet yrkesidentitet og yrkesetikk som kantor.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Praksis

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
1. Praksis Bestått/ Ikke bestått
2. Praksis Bestått/ Ikke bestått
3. Praksis Bestått/ Ikke bestått
4. Praksis Bestått/ Ikke bestått

I emnet gis en samlet vurdering av den enkelte students samlede praksisinnsats.Vurdering av den enkelte students praksis skal skje i samarbeid mellom øvingslærer og faglærere fra utdanningsinstitusjonen. Studentene skal vurderes etter hver praksisperiode med beslutningen godkjent / ikke godkjent. Hver praksisperiode kan gjennomføres inntil to ganger.Etter avsluttet praksis i fjerde studieår gis det en avsluttende vurdering uttrykt etter skalaen bestått/ikke bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltaking i praksisopplæringen med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatoriske arbeidskrav. Praksisopplæringen på BA 3 år må være godkjent til jul før studenten får gå videre i sin praksisopplæring på BA 4 år.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto