Hopp til hovedinnhold

Audiovisuell fortelling 1 BFJ102

Dette emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i audiovisuell fortelling og en innføring i de filmatiske verktøy.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BFJ102

Vekting (SP)

20

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved avslutning av emnet skal studenten ha kunnskap om audiovisuell fortelling slik at de kan gjennomføre en egen eksamensfilm. Studenten skal ha en forståelse av hvordan en skal bruke de ulike audiovisuelle virkemidlene innenfor fagfeltene foto, klipp, fortellerteknikk og lyd og teorien bak disse virkemidlene. 

Ferdigheter

Studenten skal kunne anvende kunnskapen gjennom praktisk arbeid og utvikle håndverket innenfor emneområdene foto, klipp, fortellerteknikk og lyd. Studenten skal bli i stand til å fullføre en audiovisuell fortelling fra idéutvikling til ferdig film.

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om, og forståelse av, audiovisuell fortelling som fag. I tillegg skal studenten lære seg å jobbe i team og forholde seg profesjonelt til sin fagfunksjon.

Innhold
Det vil bli undervist i grunnleggende fortellerteknikk. Studenten vil få praktisk og teoretisk undervisning innen foto, klipp og grunnleggende lydteknikk og design. Produksjonsplanlegging er også en del av emnet.
Forkunnskapkrav
BJO102 Praktisk journalistikk 1
Anbefalte forkunnskaper
BJO101 Introduksjon til journalistikk
Eksamen / vurdering

Eksamensfilm og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Eksamensfilm 1/2 3 Uker A - F Alle.
Skriftlig eksamen 1/2 5 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk øving

Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Nadine Zoghbi
Faglærer: Hans Eirik Voktor
Faglærer: Margareth Pollestad
Faglærer: Sindre Skjøld
Faglærer: Sigmund Trageton
Arbeidsformer

Forelesninger og laboratoriearbeid. Seminarbasert undervisning.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid utover vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Åpent for
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fjernsynsproduksjon 1 (BFJ115) 20
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto