Audiovisuell fortelling 1 (BFJ102)

Dette emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i audiovisuell fortelling og en innføring i de filmatiske verktøy.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJ102

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det vil bli undervist i grunnleggende fortellerteknikk. Studenten vil få praktisk og teoretisk undervisning innen foto, klipp og grunnleggende lydteknikk og design. Produksjonsplanlegging er også en del av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenter vil ha kunnskap om

  • Om audiovisuell fortelling slik at de kan gjennomføre en egen eksamensfilm. 
  • Om hvordan en skal bruke de ulike audiovisuelle virkemidlene for å fortelle en historie

Ferdigheter

Studenter vil

  • Kunne anvende kunnskapen gjennom praktisk arbeid og utvikle håndverket innenfor emneområdene foto, klipp, fortellerteknikk og lyd.
  • Bli i stand til å fullføre en audiovisuell fortelling fra idéutvikling til ferdig film.

Generell kompetanse

Studenter skal ha

  • Tilegnet seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om, og forståelse av, audiovisuell fortelling som fag. 
  • Lært seg å jobbe i team og forholde seg profesjonelt til sin fagfunksjon.

Forkunnskapskrav

BJO102 Praktisk journalistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk

Eksamen / vurdering

Eksamensfilm og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Eksamensfilm 1/2 3 Uker Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 1/2 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving

Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sigmund Trageton

Faglærer:

Nadine Zoghbi

Faglærer:

Sindre Skjøld

Arbeidsformer

Forelesninger og laboratoriearbeid. Seminarbasert undervisning.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid utover vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fjernsynsproduksjon 1 (BFJ115_1) 20

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto