Hopp til hovedinnhold

Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2 BFJ201

Emnet bygger videre på grunnleggende Fjernsyns- og multimedieteknikk, og går inn på teknikken bak kreativ bruk av lys og farge i produksjon og etterarbeid for levende bilder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BFJ201

Vekting (SP)

10

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter emnet skal studentene ha god forståelse av farger og korrigering av dette i fjernsynskamera og annet produksjonsutstyr. Studentene skal også ha god kunnskap om fargerom, gamma, komprimering, kalibrering og IP-teknologi i fjernsynsproduksjon.

Ferdigheter
Studentene skal være godt i stand til å gjøre gode valg av utstyr og produksjonsflyt til alle typer medieproduksjoner. Studentene skal være godt i stand til å kunne anvende utstyr til kreativ fargekorrigering.

Generell kompetanse
Gjennom forelesinger og øvinger skal studentene tilegne seg god kunnskap om fjernsynsteknikk, og kunne anvende teknisk kunnskap i en kreativ sammenheng.  

Innhold
Fargelære med synssystemet og dets fysiologiske og psykologiske parameter. Fargekamera inkludert blokkskjema, matrisering, fargebalansering og bildesensorer. Filformater som brukes i produksjon av bilde og lyd. Digital bildebehandling og fargekorrigering.
Forkunnskapkrav
BFJ101 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1
Anbefalte forkunnskaper
BJO101 Introduksjon til journalistikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjente laboratorieinnleveringer

Studenten vil gjennom semesteret ha praktiske og teoretiske innleveringer som er relevante til hovedområdene på emnet: filmfoto, produksjonsplanlegging, fortellerteknikk, og lyd. Alle disse oppgavene er obligatoriske hvis ikke annet oppgis, og må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Hallgeir Skretting
Arbeidsformer
Forelsinger og obligatoriske øvinger.
Åpent for
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fjernsyns- og multimedieteknikk (BFJ225) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto