Hopp til hovedinnhold

Flerkameraproduksjon (BFJ202)

Emnet dekker de ulike fagfunksjonene og -områdene innen flerkameraproduksjon, fra idéutvikling til ferdig produkt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BFJ202

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet fordyper seg i direktesendt flerkameraproduksjon. Studentene deltar på ulike øvingsproduksjoner både i studio og ute på location og får opplæring i de vanligste funksjonene underveis i prosessen. De fleste produksjonene utvikles fra idé til sendbart program og benytter ulike produksjonsmetoder. Emnet vektlegger både teknikk, innhold, fortellerteknikk og estetikk. Studentene får erfaring med produksjonsprosessen og representativt utstyr innenfor funksjoner som regi, script, foto, lyd, lys, kamerakontroll, bildemiks og teknisk ledelse.
Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal:

  • Ha bred kunnskap om flerkameraproduksjon fra utvikling av idé til ferdig produkt.
  • Ha bred kunnskap om produksjonsmetoder og formater for flerkameraproduksjon.
  • Ha bred kunnskap om teknikk og produksjonstekniske verktøy.
  • Ha kunnskap om produksjon- og prosjektledelse, utvikling og design.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

  • Kunne mestre ulike produksjonsmetoder innen flerkameraproduksjon.
  • Kunne utføre de vanligste fagfunksjonene i fagfeltet.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

  • Kunne arbeide selvstendig, i team, og forstå samspillet i en større produksjon.
  • Kunne sammenligne og vurdere ulike produksjonsformer innen fjernsynsproduksjon.
Forkunnskapskrav
BFJ101 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BJO102 Praktisk journalistikk 1
Anbefalte forkunnskaper
BJO101 Introduksjon til journalistikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske oppgaver og deltakselse i øvingsproduksjoner

Studenten vil gjennom semesteret ha praktiske og teoretiske innleveringer som er relevante til hovedområdene på emnet: filmfoto, produksjonsplanlegging, fortellerteknikk, og lyd. Alle disse oppgavene er obligatoriske hvis ikke annet oppgis, og må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Sindre Skjøld
Arbeidsformer

Forelesninger, gruppeundervisning, veiledning, teoretiske og praktiske oppgaver, samt produksjoner med gjennomgang og evaluering.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid ut over vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Tv-produksjonsteknikk (ØK1486_1) 15
Fjernsynsproduksjon 2 (BFJ215_1) 20
Åpent for
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto