Flerkameraproduksjon (BFJ202)

Emnet dekker de ulike fagfunksjonene og -områdene innen flerkameraproduksjon, fra idéutvikling til ferdig produkt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJ202

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet fordyper seg i direktesendt flerkameraproduksjon. Studentene deltar på ulike produksjoner både i studio og ute på location og får opplæring i de vanligste funksjonene underveis i prosessen. Som en del av opplæringen inngår et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med bachelor i journalistikk. Gjennom prosjektet produserer studentene fullverdige nyhetssendinger hver dag over en periode på to uker.

De fleste produksjonene utvikles fra idé til ferdig program og benytter ulike produksjonsmetoder. Emnet vektlegger både teknikk, innhold, fortellerteknikk og estetikk. Studentene får erfaring med produksjonsprosessen og representativt utstyr innenfor funksjoner som regi, script, foto, lyd, lys, kamerakontroll, bildemiks og teknisk ledelse.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal:

  • Ha bred kunnskap om flerkameraproduksjon fra utvikling av idé til ferdig produkt.
  • Ha bred kunnskap om produksjonsmetoder og formater for flerkameraproduksjon.
  • Ha bred kunnskap om teknikk og produksjonstekniske verktøy.
  • Ha kunnskap om produksjon- og prosjektledelse, utvikling og design.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

  • Beherske ulike produksjonsmetoder innen flerkameraproduksjon.
  • Beherske de vanligste funksjonene og terminologien i fagfeltet.
  • Beherske teknisk rigg for TV-produksjon.
  • Ha systemforståelse og beherske teknisk feilsøking i forbindelse med flerkameraproduksjoner.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

  • Kunne arbeide selvstendig, i team, og forstå samspillet i en større produksjon.
  • Kunne sammenligne og vurdere ulike produksjonsformer innen fjernsynsproduksjon.

Forkunnskapskrav

BFJ101 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver og deltakelse i øvingsproduksjoner

Studenten vil gjennom semesteret ha praktiske og teoretiske innleveringer som er relevante til hovedområdene på emnet: foto, produksjonsplanlegging, fortellerteknikk, og lyd. Alle disse oppgavene er obligatoriske hvis ikke annet oppgis, og må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringer. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Faglærer:

Sindre Skjøld

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppeundervisning, veiledning, teoretiske og praktiske oppgaver, samt produksjoner med gjennomgang og evaluering.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid ut over vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Tv-produksjonsteknikk (ØK1486_1) 15
Fjernsynsproduksjon 2 (BFJ215_1) 20

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto