Praksis (BFJPRA)

I slutten av tredje semester, etter praktisk og teoretisk undervisning i journalistikk, audiovisuell fortelling flerkamera og fjernsynsteknikk, skal studenten ha praksis i et mediehus eller produksjonsselskap. Dette emnet skal gi studenten en innføring i praktisk arbeid i en profesjonell virksomhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJPRA

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studenten skal prøve ut og videreutvikle det han/hun har lært i løpet av utdanningen i en ordinær og reell arbeidssituasjon. Praksis er en viktig del av studiet Fjernsyns- og multimedieproduksjon. Praksisperioden utgjør totalt seks uker. Studenten skal delta i daglig drift og produksjon i virksomheten. Praksisperioden avsluttes med at studenten skriver en praksisrapport og -logg.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne forventes det at studenten sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

  • Forstå det praktiske og teoretiske arbeidet i et mediehus/produksjonsselskap.
  • Forstå de ulike arbeidssituasjoner, produksjonsprosesser og -metoder i et mediehus/produksjonsselskap.

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Kunne arbeide selvstendig i et profesjonelt mediehus/produksjonsselskap.
  • Kunne delta aktivt i arbeidsprosesser og i ulike team.
  • Kunne utvikle og produsere forskjellige medieproduksjoner.
  • Kunne bidra i evaluering av og refleksjon rundt eget og andres arbeid.

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • Ha utviklet evne og erfaring til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i et profesjonelt mediehus/produksjonsselskap.
  • Ha evne til å reflektere og evaluere egen rolle, arbeidsprosesser og ferdig produkt.

Forkunnskapskrav

BFJ101 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gjennomført 6 ukers praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksisstedet skal være godkjent av UiS før praksisperioden inntreffer. Praksisperioden reguleres blant annet av en avtale mellom praksisstedet og UiS. Praksisarbeidet skal godkjennes av praksisstedet studenten er plassert i. Kravet er at studenten har tatt aktivt del i det daglige arbeidet og produksjonen av programmer/produkter på tilfredsstillende vis. I tillegg til godkjenningen fra praksisstedet består vurderingsordningen av følgende fire elementer: (1) kontinuerlig vurdering som pedagogisk hjelpemiddel for å (2) evaluering underveis (emneansvarlig), (3) attest fra praksisstedet om at praksisoppholdet er gjennomført og (4) studentrapport og -logg fra praksisoppholdet som skal vurderes til bestått/ikke bestått (emneansvarlig).Det er UiS som tar stilling til om praksisperioden for studentene er bestått eller ikke bestått, ut fra ovennevnte kriterier.Gyldig fravær - sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn, jfr UiS sitt reglement - må dokumenteres, og kan ikke overstige 2 dager totalt for praksis-semesteret som helhet (6 uker).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Margareth Pollestad

Arbeidsformer

Studenten arbeider med relevante arbeidsoppgaver i et mediehus/profesjonelt produksjonsselskap i seks uker. Etter endt praksisperiode leverer studenten en praksisrapport og -logg samt en bekreftelse på arbeidsforhold.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Praksis (BFJ235_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto