Praktisk journalistikk 1 (BJO102)

I dette emnet skal studentene lære seg å skrive nyhetsartikler, ta journalistiske foto og produsere redaksjonell video.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BJO102

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette faget krever aktiv deltakelse på seminarer og i gruppearbeid. Det legges stor vekt på at studentene skal jobbe ute i felten, både i grupper og alene. Studentene skal selv komme med ideer til nyhetssakene de skal lage. Prosjektarbeid, praktiske øvelser, seminarer og innleveringsoppgaver må ses i sammenheng med emnet BJO101 Introduksjon til journalistikk.

Dette emne må bestås for at studenten skal kunne gå videre på 2. semester på journalistikk eller fjernsyn- og multimedieproduksjon.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om prosessen fra idé til ferdig journalistisk produkt.
 • Ha kunnskap om hvordan redaksjoner formidler nyheter.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne utvikle egne ideer, gjøre journalistisk research og finne frem til relevante kilder.
 • Kunne presentere nyhetssaker på ulike plattformer.
 • Kunne bruke relevant programvare og ulike kamera og lydutstyr.
 • Kunne vurdere den tekniske og journalistiske kvaliteten av det som produseres.
 • Jobbe selvstendig og levere journalistiske produkt innen gitt tidsfrist.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne planlegge og gjennomføre oppgaver.
 • Kunne presentere eget arbeid til andre.
 • Kunne arbeide under press.
 • Kunne gi og motta konstruktive tilbakemeldinger.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 1 Uker Bokstavkarakterer

Konteeksamen vil foregå på tilnærmet lik måte som ved gjennomføring av ordinær eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjekter, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger.

Dette emnet består av forelesninger, seminarer, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger. Obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne (eksamen) kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20 prosent fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn (jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3) må søkes om og dokumenteres i Digital Studentekspedisjon. Ikke-gyldig fravær kan ikke være mer enn 10 prosent. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Julia Doksæter Horn

Faglærer:

Nadine Zoghbi

Faglærer:

Sindre Skjøld

Arbeidsformer

Forelesninger, praktiske øvinger, innleveringsoppgaver og seminarer som må ses i sammenheng med parallellemnet Introduksjon til journalistikk. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan vanskelig kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto